Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Młodowice 204/3
Generuj PDF
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Rybotycze 500/2, 504/2
Generuj PDF
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/52, Sierakośce 141/2
Generuj PDF
XII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 447/14

Fredropol, dnia 27 lipca 2022 r.

GN.6840.1.21-22

 

 

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

  1. W dniu 19.07.2022 r. został przeprowadzony XII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działki nr 447/14 o pow. 0,3095 ha położonej w obrębie Nowe Sady, miejscowość Nowe Sady.

  2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Fredropol i zapisana jest w księdze wieczystej nr PR1P/00072276/0.

  3. Do przetargu na sprzedaż nieruchomości przystąpił jedynie Pan Marek Gerula.

  4. Cena wywoławcza nieruchomości – działki nr 447/14 obrębu Nowe Sady do przetargu wynosiła 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).

  5. Przetarg zakończony wynikiem pozytywnym – nabywcą w/w nieruchomości został Pan Marek Gerula za cenę: 23 400,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych).

 

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Fredropol oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu w dniach od 27.07.2022 r. do 03.08.2022 r.

 

 

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

Generuj PDF
XI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 447/12, 447/13, 447/14
Generuj PDF
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Fredropol 2, 3, 4, 7
Generuj PDF
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rybotyczach wraz z budową sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Rybotycze, Makowa i Gruszowa – I etap
Generuj PDF
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Generuj PDF
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol - Rybotycze 272/37
Generuj PDF
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/12, 612/70
Generuj PDF
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2022 r. Numer referencyjny: KI.671.6.2021.
Generuj PDF
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy o budynek funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z zagospodarowaniem terenu
Generuj PDF
Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Darowice wraz z przerzutem ścieków z miejscowości Kupiatycze
Generuj PDF
Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Kupiatyczach na przedszkole
Generuj PDF
Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
Generuj PDF
Przebudowa dróg gminnych nr 116121R Kupiatycze na cmentarz w km 0+000 – 0+401 oraz nr 116122R Kupiatycze wzdłuż potoku do Staszla w km 0+102 – 0+295.
Generuj PDF
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2020 r.
Generuj PDF
Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
Generuj PDF
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszowa
Generuj PDF
Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice
Generuj PDF
Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice
Generuj PDF
Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice
Generuj PDF
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszowa
Generuj PDF
Gmina Fredropol: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2019 r.
Generuj PDF
Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice
Generuj PDF
Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr 314 obr. Kniażyce.
Generuj PDF
Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr 314 obr. Kniażyce
Generuj PDF
Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice
Generuj PDF
Budowa skweru im. Aleksandra Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscem obsługi rowerzystów" w ramach projektu Piękno którym chcemy się dzielić - szlakiem Wojaka Szwejka
Generuj PDF
Remont budynku Szkoły Filialnej w Rybotyczach
Generuj PDF
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Fredropol
Generuj PDF
Kredyt długoterminowy w kwocie 900 000,00 zł ze spłatą w latach 2019 - 2038
Generuj PDF
Remont budynku Szkoły Filialnej w Rybotyczach
Ogłoszenie nr 500196799-N-2018 z dnia 17-08-2018 r.
Gmina Fredropol: Remont budynku Szkoły Filialnej w Rybotyczach
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 593025-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 500193849-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, Krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol  15, 37734   Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818. Adres strony internetowej (url): www.fredropol.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Szkoły Filialnej w Rybotyczach Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): KI.271.10.2018 II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi Remont budynku Szkoły Filialnej w Rybotyczach Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Budynek szkoły filialnej podstawowej w miejscowości Rybotycze, dwukondygnacyjny ze strychem nieużytkowym, nieocieplony. Stolarka istniejąca drewniana, płyta odbojowa betonowa, ściany o konstrukcji murowanej z pustaka i cegły, dach wielospadowy. Lokalizacja obiektu na działce nr 257 obr. Rybotycze. Zakres prac - zgodny z przedmiarem robót stanowiącym integralną część SIWZ – załącznik nr 4. Docieplenie ścian elewacyjnych budynku Ocieplenie ścian cokołowych Wykonanie płyty odbojowej Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Naprawa stolarki okiennej i drzwiowej II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45321000-3, 45443000-4, 45214210-5, 44220000-8
SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta. W ofercie złożono następującą cenę ryczałtową: Usługi Ogólnobudowlane „KONTUR” Bogusław Majchrowicz 37741 Krasiczyn 100 - 221 275,73 zł brutto Cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia t.j. 180 000,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć środków na realizację zamówienia dlatego zmuszony jest unieważnić postępowanie. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust.1 pkt.4 Prawa zamówień publicznych cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;”.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Generuj PDF
Budowa skweru im. Aleksandra Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscem obsługi rowerzystów
Generuj PDF
„Budowa skweru im. Aleksandra Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscem obsługi rowerzystów" w ramach projektu Piękno którym chcemy się dzielić - szlakiem Wojaka Szwejka.
Generuj PDF
Budowa skweru im. Aleksandra Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscem obsługi rowerzystów" w ramach projektu Piękno którym chcemy się dzielić - szlakiem Wojaka Szwejka
Generuj PDF
Remont brodu na rzece Wiar w ciągu drogi gminnej nr 116133R Huwniki - Kalwaria Pacławska w miejscowości Huwniki w km 0+000
Generuj PDF
Rozbudowa Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z zagospodarowaniem terenu - I Etap
Generuj PDF
Rozbudowa Urzędu Gminy o budynek o funkcji kulturalnej, oświatowej, biurowo - administracyjnej w Fredropolu wraz z zagospodarowaniem terenu - I Etap
Generuj PDF
Remont brodu na rzece Wiar w ciągu drogi gminnej nr 116133R Huwniki - Kalwaria Pacławska w miejscowości Huwniki w km 0+000
Generuj PDF
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 PLN ze spłatą w latach 2018 - 2037
Generuj PDF
Przebudowa drogi Młodowice - Sierakośce dz. nr ewid. 361, 416, 317 w km 0+370 - 2+320 wraz z przebudową przepustów w km 0+370, 0+895, 1+190, 1+910 oraz 2+190.
Generuj PDF
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 332 w Kniażycach droga do Kożucha w km. 0+000 - 0+380
Generuj PDF
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 332 w Kniażycach droga do Kożucha w km. 0+000 - 0+380
KI.271.4.2016
Fredropol, 2016-09-28
Oferenci
Wg. rozdzielnika
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KI.271.4.2016. Nazwa zadania:
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 332 w Kniażycach droga do Kożucha w km. 0+000 - 0+380
działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm) zamawiający informuje o unieważnieniu
przedmiotowego postępowania.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 75 000,00 zł brutto. W
postępowaniu wpłynęły 2 oferty których ceny przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie zamierza zwiększyć kwoty jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dlatego unieważnia postępowanie.
Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art 93 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm) postępowanie zostaje unieważnione
Środki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania
niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10
dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
____________________________________
Mariusz Śnieżek
 
Generuj PDF
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem technicznym w miejscowości Rybotycze gm. Fredropol
Generuj PDF
Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 04 czerwca 2023r. 06:53:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.