Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

ZMIANY:
2019-12-31 10:49:23: Dodano wynik do przetargu
2019-12-20 09:15:57: Dodano plik zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Więcej >>>
2019-12-12 13:33:40: Dodano plik Informacja o treści złożonych ofert.pdf
2019-11-12 11:24:48: Dodano plik ENOTICES_n002e12m-2019-154702-NF02-PL.pdf
2019-11-12 11:24:48: Dodano plik Załącznik nr 2 JEDZ_ESPD.zip
2019-11-12 11:24:48: Dodano plik Załącznik nr 2 JEDZ_ESPD.xml
2019-11-12 11:24:48: Dodano plik Załącznik nr 2 JEDZ_ESPD.pdf
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik Usługi - 532662-2019 - TED Tenders Electronic Daily.pdf
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami.pdf
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami.odt
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik Opinie RIO, Uchwały, Pełnomocnictwa.pdf
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu i Uchwała Rady Gminy.pdf
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1f97ffbc-c111-4e0e-886f-dde277bda0f2.asc
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik Informacja na temat plików JEDZ_ESPD.txt
Polska-Fredropol: Usługi udzielania kredytu
2019/S 217-532662
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Sekcja II: Przedmiot
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Fredropol
Adres pocztowy: Fredropol 15
Miejscowość: Fredropol
Kod NUTS: PL822
Kod pocztowy: 37-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Kątek
E-mail: sekretariat@fredropol.pl
Tel.: +48 166719817
Faks: +48 166719818-12
Adresy internetowe:
Główny adres: http://fredropol.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.fredropol.pl/
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać
bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.fredropol.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany
powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych
kredytów
Numer referencyjny: KI.271.8.2019
II.1.2) Główny kod CPV
66113000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi udzielenia kredytu długoterminowego.
Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych
kredytów.
Kwota kredytu: 6 000 428,40 PLN.
Okres kredytowania: lata 2020–2034.
Kredyt w całości postawiony do dyspozycji bez konieczności składania zapotrzebowania przez
Zamawiającego od dnia 30.12.2019 r.
Spłata odsetek i rat kapitałowych w okresach kwartalnych w latach 2020–2034 następować będzie
do ostatniego dnia poszczególnych kwartałów łącznie ze spłatą rat kapitałowych
Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy
procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki zmiennej WIBOR 3M, powiększona o
marżę banku.
Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 3M oznaczająca stopę procentową dla
międzybankowych depozytów 3-miesięcznych.
Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania.
Usługi - 532662-2019
11/11/2019 S217 Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I. II. III. IV. VI.
Polska-Fredropol: Usługi udzielania kredytu
2019/S 217-532662
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Sekcja II: Przedmiot
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Fredropol
Adres pocztowy: Fredropol 15
Miejscowość: Fredropol
Kod NUTS: PL822
Kod pocztowy: 37-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Kątek
E-mail: sekretariat@fredropol.pl
Tel.: +48 166719817
Faks: +48 166719818-12
Adresy internetowe:
Główny adres: http://fredropol.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.fredropol.pl/
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać
bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.fredropol.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany
powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych
kredytów
Numer referencyjny: KI.271.8.2019
II.1.2) Główny kod CPV
66113000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi udzielenia kredytu długoterminowego.
Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych
kredytów.
Kwota kredytu: 6 000 428,40 PLN.
Okres kredytowania: lata 2020–2034.
Kredyt w całości postawiony do dyspozycji bez konieczności składania zapotrzebowania przez
Zamawiającego od dnia 30.12.2019 r.
Spłata odsetek i rat kapitałowych w okresach kwartalnych w latach 2020–2034 następować będzie
do ostatniego dnia poszczególnych kwartałów łącznie ze spłatą rat kapitałowych
Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy
procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki zmiennej WIBOR 3M, powiększona o
marżę banku.
Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 3M oznaczająca stopę procentową dla
międzybankowych depozytów 3-miesięcznych.
Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 029 556.84 PLN
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
37-734 Fredropol, Fredropol 15, POLSKA.
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych
kredytów.
2. Kwota kredytu: 6 000 428,40 PLN.
3. Okres kredytowania: lata 2020–2034.
4. Kredyt w całości postawiony do dyspozycji bez konieczności składania zapotrzebowania przez
Zamawiającego od dnia 30.12.2019 r.
5. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w kwartalnych ratach.
6. Spłata odsetek w okresach kwartalnych w latach 2020–2034 następować będzie do ostatniego
dnia poszczególnych kwartałów łącznie ze spłatą rat kapitałowych jak w punkcie III.2.5 powyżej.
7. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej
stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki zmiennej WIBOR 3M,
powiększona o marżę banku.
8. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 3M oznaczająca stopę procentową dla
międzybankowych depozytów 3-miesięcznych.
9. Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania.
10. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym kwartale w
stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku (365/365 oraz 366/366 w roku przestępnym).
11. Wysokość prowizji bankowej od udzielonego kredytu musi wynosić 0 %.
12. Zamawiający zastrzega sobie:
a) możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od ustalonej bez dodatkowych opłat i prowizji
na rzecz Wykonawcy.
b) prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego dogodnych dla
niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w
terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą
wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania a Zamawiający nie
będzie ponosił żadnych opłat i prowizji z tego tytułu na rzecz Wykonawcy.
W takich przypadkach strony ustalą nowy harmonogram spłaty.
13. Zamawiający zastrzega sobie:
a) możliwość zmiany harmonogramu spłaty, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji z tego
tytułu na rzecz Wykonawcy.
W takich przypadkach Strony ustalą nowy harmonogram spłaty w formie aneksu do umowy.
14. Bank nie będzie pobierał od Kredytobiorcy żadnych innych opłat i prowizji związanych z
obsługą kredytu za wyjątkiem odsetek od wysokości kapitału pozostającego do spłaty.
15. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
(kontrasygnowany przez Skarbnika Gminy Fredropol).
16. Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 punkt 5
k.p.c.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Sekcja IV: Procedura
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 039 791.97 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 24/12/2019
Koniec: 31/12/2034
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Za minimalny poziom kompetencji lub uprawnień uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę,
że posiada zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów,
zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.),
chyba że przepisy stanowią inaczej.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunkiem realizacji umowy jest spełnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz złożenie najkorzystniejszej oferty, która nie przewyższy kwoty jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację usługi.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do
wykonania zamówienia
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/12/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Oferta musi zachować ważność do: 10/02/2020
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/12/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego w Urzędzie Gminy
Fredropol; 37-734 Fredropol 15, POLSKA, sala narad Urzędu Gminy w dniu 12.12.2019 r. godz.
10:30.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie http://www.bip.fredropol.pl
informacje z otwarcia.
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy
zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej,
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/11/2019
Data składania ofert:
2019-12-12 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-12-12 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-11-12 11:24:00
PublikującyAdmin 2019-11-12 11:24:05
Modyfikował(a) Admin 2019-12-31 10:49:23
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Informacja na temat plików JEDZ_ESPD 951.00 BPlik txt
2. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1f97ffbc-c111-4e0e-886f-dde277bda0f2 700.00 BPlik txt
3. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu i Uchwała Rady Gminy 485.83 KbPlik pdf
4. Opinie RIO, Uchwały, Pełnomocnictwa 7.00 MBPlik pdf
5. SIWZ wraz z załącznikami 69.12 KbPlik txt
6. SIWZ wraz z załącznikami 335.50 KbPlik pdf
7. Usługi - 532662-2019 - TED Tenders Electronic Daily 79.18 KbPlik pdf
8. Załącznik nr 2 JEDZ_ESPD 90.53 KbPlik pdf
9. Załącznik nr 2 JEDZ_ESPD 140.00 KbPlik txt
10. Załącznik nr 2 JEDZ_ESPD 92.09 KbPlik zip
11. ENOTICES_n002e12m-2019-154702-NF02-PL 120.09 KbPlik pdf
12. Informacja o treści złożonych ofert 114.96 KbPlik pdf
13. zawiadomienie o wyborze oferty 573.35 KbPlik pdf

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 19 września 2021r. 21:08:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.