Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr 314 obr. Kniażyce.

ZMIANY:
2018-10-29 08:55:49: Dodano wynik do przetargu
2018-10-29 08:52:43: Dodano plik zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Więcej >>>
2018-10-12 10:04:10: Dodano plik załacznik nr 5 - przedmiar.pdf
2018-10-12 07:23:40: Usunięto plik załącznik nr 5 - przedmiar.rar
2018-10-11 12:48:45: Dodano plik załącznik nr 7 - RODO.pdf
2018-10-11 12:48:45: Dodano plik załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna.rar
2018-10-11 12:48:45: Dodano plik załącznik nr 5 - przedmiar.rar
2018-10-11 12:48:45: Dodano plik załącznik nr 4 - STWIORB.pdf
2018-10-11 12:48:45: Dodano plik załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR.pdf
2018-10-11 12:48:45: Dodano plik załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
2018-10-11 12:48:45: Dodano plik załącznik nr 1 - formularz ofertowy.odt
2018-10-11 12:48:45: Dodano plik Ogłoszenie nr 634942-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.pdf
Ogłoszenie nr 634942-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.
Gmina Fredropol: Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości
Kniażyce na dz. nr 314 obr. Kniażyce.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000,
ul. Fredropol 15 , 37734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.
166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń
lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy
zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej
poprzez budowę chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr 314 obr. Kniażyce.
Numer referencyjny: KI.271.18.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub
grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a
w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia
stanowi "Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości
Kniażyce na dz. nr 314 obr. Kniażyce. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa
drogi gminnej nr 111601R Kniażyce-do leśniczówki poprzez budowę chodnika w km
0+016 - 0+536 w m. Kniażyce. Droga położona jest na działce o numerze
ewidencyjnym 314 gmina Fredropol, powiat przemyski, województwo podkarpackie.
Działka jest własnością Gminy Fredropol. Zamierzeniem inwestycyjnym objęty jest
odcinek drogi o długości 0,52 km. Projektowana przebudowa drogi ma za zadanie
poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. Opis stanu istniejącego Droga gminna na
odcinku objętym zamierzeniem inwestycyjnym usytuowana jest w pasie drogowym,
którego szerokość jest zmienna i wynosi od 12 m do 14 m. W istniejącym pasie
drogowym usytuowana jest nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4,5-4,6 m z
obustronnymi poboczami utwardzonymi, rowami przydrożnymi, zjazdami oraz
przepustami z rur betonowych. Wzdłuż przebudowywanej drogi znajduje się zabudowa
jednorodzinna. W przekroju podłużnym droga posiada płaski przebieg. Opis
zamierzeń projektowych Ogólny zakres robót obejmuje: - wykonanie jednostronnego
chodnika o szer. 1,5 m - poszerzenie jezdni Główne elementy w planie : - chodnik
prawostronny przy jezdni długość 520,0 m, - kratki ściekowe z przykanalikami od
K1 do K18 km 0+040, 0+077, 0+115, 0+155, 0+195, 0+235, 0+275, 0+318, 0+368,
0+413, 0+457, 0+497, 0+537, str. prawa. Zakres planowanych robót mieści się w
granicach pasa drogowego w związku z tym inwestycja realizowana będzie w trybie
zgłoszenia robót budowlanych na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z 2016 poz. 290) Podstawowe
parametry techniczne projektowanej drogi - Kategoria drogi droga gminna - Klasa
drogi D (droga dojazdowa) - Szerokość jezdni: 5,0 m - Szerokość chodnika 1,50 m
- Kategoria ruchu KR1 - Dopuszczalny nacisk 80kN/oś Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni chodników Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:
6 cm - kostka brukowo-betonowa 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 10 cm -
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm - w-wa
odcinająca z kruszywa naturalnego Razem 30 cm Obramowanie jezdni na odcinkach z
chodnikiem stanowi krawężnik betonowy 15x30x100cm posadowiony na ławie z betonu
C12/15 z oporem oraz betonowe obrzeże 8x30x100cm posadowione na ławie betonowej
C12/15. Konstrukcja nawierzchni zjazdu przez chodnik Przyjęto następującą
konstrukcję nawierzchni: 8 cm - kostka brukowo-betonowa 4 cm - podsypka
cementowo-piaskowa 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 15 cm - z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o
wytrzymałości Rm 2,5MPa Razem 42 cm Obramowanie boczne i zewnętrzne (od strony
bram) nawierzchni zjazdów stanowi obrzeże betonowe 8x30x100cm ustawione na ławie
betonowej C12/15. Od strony jezdni drogi gminnej nawierzchnię zjazdów należy
obramować krawężnikiem betonowym przejazdowym 15x30x100 cm. Obrzeże należy
ustawić górną krawędzią równo z nawierzchnią zjazdu. Krawężnik przejazdowy na
styku jezdni drogi gminnej może być ustawiony ze "światłem" max. 4 cm ponad
powierzchnią jezdni. Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach Konstrukcja
istniejącej nawierzchni jezdni została zaprojektowana poprzez poszerzenie
istniejącej nawierzchni bitumicznej do szerokości 5,0 m wg następującego układu
warstw konstrukcyjnych: 4 cm - w-wa ścieralna beton asfaltowy AC11S 4 cm - w-wa
wiążąca beton asfaltowy AC11W 20 cm - podbudowa z kr. łam. stab. mech. 0/31,5 15
cm - kruszywo naturalne stabilizowane cementem o wytrzymałości Rm 2,5MPa 10 cm -
warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego Razem 53 cm Trasa i usytuowanie
elementów drogi Trasę projektowanej jezdni należy wytyczyć zgodnie z planem
sytuacyjnym. Krawężnik betonowy na obramowaniu jezdni, należy ustawić ze
"światłem" min. 12 cm, max. 16 cm. Na zjazdach niweleta krawężnika powinna być
płynnie obniżona do "światła" max. 4 cm. Zaleca się zastosowanie krawężników
przejazdowych na połączeniu nawierzchni zjazdów i jezdni drogi gminnej.
Zewnętrzne obrzeże chodnika powinno być ustawione górną krawędzią równo z
powierzchnią chodnika, tak aby nie tworzyć sztucznej przeszkody pomiędzy
nawierzchnią chodnika a poboczem gruntowym. Nawierzchnia chodnika powinna być
wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru szarego. Kształt kostki
należy uzgodnić z Inwestorem. Kostkę należy ułożyć na podsypce cementowopiaskowej.
Dopuszcza się wykonanie podsypki pod nawierzchnię chodnika z piasku
łamanego lub drobnego kruszywa granulowanego o uziarnieniu 2/4 mm. Podłoże
gruntowe pod nawierzchnię chodnika należy wyprofilować zgodnie z pochyleniem
poprzecznym nawierzchni chodnika i przed ułożeniem warstwy wzmacniającej i
podsypki zagęścić w sposób określony w ST D-08.02.02. "Chodniki z kostki
brukowej". Nie dopuszcza się, aby warstwa wzmacniająca była wykonywana bez
uprzedniego wyprofilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego. Chodnik należy
ułożyć zgodnie z zaprojektowaną niweletą krawężnika i z pochyleniem poprzecznym
2%. Zjazdy powinien posiadać nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm.
Rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia drogi Odwodnienie przedmiotowego
odcinka drogi zostało zapewnione poprzez studnie kanalizacyjne z wpustami
ulicznymi z przykanalikami. Przyjęty system odwodnienia uwzględnia zastosowanie
przekroju półulicznego, konfigurację przyległego terenu, występujące warunki
gruntowo wodne, wymagania dotyczące ochrony środowiska. Przejęte wody opadowe i
roztopowe z jezdni i chodnika będą wstępnie oczyszczane z piasku i zawiesiny
łatwoopadającej w osadnikach krat ściekowych. Wyprowadzenie wód opadowych poza
teren pasa drogowego będzie realizowane na dotychczasowych zasadach tzn. poprzez
istniejące rowy i przepusty. Wszystkie przekroczenia poprzeczne przykanalikami
należy wykonać metodą podwiertu sterowanego. Rzędne wylotów należy dostosować do
poziomu istniejących rowów. Realizacja prac nie wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego ani zgłoszenia (art. 124 ust .6 Ustawy z dnia 18.07.2001r t.j.
Dz.U.2015.469 ze zm. ) z uwagi na fakt, że przebudowywane urządzenia wodne
stanowią odwodnienie obiektu (dr 1976R i 2002R), a zasięg oddziaływania nie
wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem - wszystkie
przebudowywane elementy odwodnienia drogi (w tym odcinkowa zabudowa istniejących
rowów) są zlokalizowane w istniejącym pasie drogowym a zasięg oddziaływania nie
wykracza poza jego granice. Urządzenia infrastruktury technicznej W miejscu
skrzyżowania projektowanej nawierzchni drogi z istniejącymi liniami podziemnej
infrastruktury technicznej, przed wykonaniem robót , należy dokonać kontrolnych
odkrywek przewodów w celu ustalenia dokładnej rzędnej ich posadowienia. Pokrywy
studni kanalizacyjnych oraz zawory na linii wodociągowej i gazowej powinny być
dostosowane do poziomu projektowanej nawierzchni jezdni lub terenu. Organizacja
i bezpieczeństwo ruchu drogowego Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W projekcie
należy uwzględnić wszystkie etapy realizacji inwestycji, kolejność realizacji
poszczególnych etapów i oznakowanie dla każdego etapu. W projekcie należy
uwzględnić również wszystkie elementy istniejącej organizacji ruchu w kontekście
oznakowania prowadzonych robót mając na względzie bezpieczeństwo ruchu drogowego
i bezpieczeństwo osób wykonujących prace na drodze oraz czytelność oznakowania.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być zaopiniowany przez Wójta
Gminy Fredropol oraz zatwierdzony przez Starostę powiatu przemyskiego.
Ograniczenia wynikające z prowadzonych robót wyrażone znakami drogowymi powinny
odzwierciedlać faktyczny stan na drodze. W miarę postępu robót oznakowanie
tymczasowe powinno być przestawiane. W przypadku przerw w prowadzeniu robót
oznakowanie tymczasowe powinno odzwierciedlać faktyczny stan zagrożenia na
drodze. Nie należy wprowadzać ograniczeń w nieuzasadnionych przypadkach. Znaki i
urządzenia bezpieczeństwa ruchu zastosowane do oznakowania robót powinny być
utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym przez cały okres trwania
robót. Znaki i urządzenia uszkodzone powinny być niezwłocznie wymienione na
nowe. Po zakończeniu robót należy usunąć wszystkie znaki tymczasowe i przywrócić
dotychczasową organizację.
Ogłoszenie nr 634942-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.
Gmina Fredropol: Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości
Kniażyce na dz. nr 314 obr. Kniażyce.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000,
ul. Fredropol 15 , 37734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.
166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń
lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy
zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej
poprzez budowę chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr 314 obr. Kniażyce.
Numer referencyjny: KI.271.18.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub
grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a
w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia
stanowi "Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości
Kniażyce na dz. nr 314 obr. Kniażyce. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa
drogi gminnej nr 111601R Kniażyce-do leśniczówki poprzez budowę chodnika w km
0+016 - 0+536 w m. Kniażyce. Droga położona jest na działce o numerze
ewidencyjnym 314 gmina Fredropol, powiat przemyski, województwo podkarpackie.
Działka jest własnością Gminy Fredropol. Zamierzeniem inwestycyjnym objęty jest
odcinek drogi o długości 0,52 km. Projektowana przebudowa drogi ma za zadanie
poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. Opis stanu istniejącego Droga gminna na
odcinku objętym zamierzeniem inwestycyjnym usytuowana jest w pasie drogowym,
którego szerokość jest zmienna i wynosi od 12 m do 14 m. W istniejącym pasie
drogowym usytuowana jest nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4,5-4,6 m z
obustronnymi poboczami utwardzonymi, rowami przydrożnymi, zjazdami oraz
przepustami z rur betonowych. Wzdłuż przebudowywanej drogi znajduje się zabudowa
jednorodzinna. W przekroju podłużnym droga posiada płaski przebieg. Opis
zamierzeń projektowych Ogólny zakres robót obejmuje: - wykonanie jednostronnego
chodnika o szer. 1,5 m - poszerzenie jezdni Główne elementy w planie : - chodnik
prawostronny przy jezdni długość 520,0 m, - kratki ściekowe z przykanalikami od
K1 do K18 km 0+040, 0+077, 0+115, 0+155, 0+195, 0+235, 0+275, 0+318, 0+368,
0+413, 0+457, 0+497, 0+537, str. prawa. Zakres planowanych robót mieści się w
granicach pasa drogowego w związku z tym inwestycja realizowana będzie w trybie
zgłoszenia robót budowlanych na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z 2016 poz. 290) Podstawowe
parametry techniczne projektowanej drogi - Kategoria drogi droga gminna - Klasa
drogi D (droga dojazdowa) - Szerokość jezdni: 5,0 m - Szerokość chodnika 1,50 m
- Kategoria ruchu KR1 - Dopuszczalny nacisk 80kN/oś Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni chodników Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:
6 cm - kostka brukowo-betonowa 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 10 cm -
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm - w-wa
odcinająca z kruszywa naturalnego Razem 30 cm Obramowanie jezdni na odcinkach z
chodnikiem stanowi krawężnik betonowy 15x30x100cm posadowiony na ławie z betonu
C12/15 z oporem oraz betonowe obrzeże 8x30x100cm posadowione na ławie betonowej
C12/15. Konstrukcja nawierzchni zjazdu przez chodnik Przyjęto następującą
konstrukcję nawierzchni: 8 cm - kostka brukowo-betonowa 4 cm - podsypka
cementowo-piaskowa 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 15 cm - z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o
wytrzymałości Rm 2,5MPa Razem 42 cm Obramowanie boczne i zewnętrzne (od strony
bram) nawierzchni zjazdów stanowi obrzeże betonowe 8x30x100cm ustawione na ławie
betonowej C12/15. Od strony jezdni drogi gminnej nawierzchnię zjazdów należy
obramować krawężnikiem betonowym przejazdowym 15x30x100 cm. Obrzeże należy
ustawić górną krawędzią równo z nawierzchnią zjazdu. Krawężnik przejazdowy na
styku jezdni drogi gminnej może być ustawiony ze "światłem" max. 4 cm ponad
powierzchnią jezdni. Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach Konstrukcja
istniejącej nawierzchni jezdni została zaprojektowana poprzez poszerzenie
istniejącej nawierzchni bitumicznej do szerokości 5,0 m wg następującego układu
warstw konstrukcyjnych: 4 cm - w-wa ścieralna beton asfaltowy AC11S 4 cm - w-wa
wiążąca beton asfaltowy AC11W 20 cm - podbudowa z kr. łam. stab. mech. 0/31,5 15
cm - kruszywo naturalne stabilizowane cementem o wytrzymałości Rm 2,5MPa 10 cm -
warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego Razem 53 cm Trasa i usytuowanie
elementów drogi Trasę projektowanej jezdni należy wytyczyć zgodnie z planem
sytuacyjnym. Krawężnik betonowy na obramowaniu jezdni, należy ustawić ze
"światłem" min. 12 cm, max. 16 cm. Na zjazdach niweleta krawężnika powinna być
płynnie obniżona do "światła" max. 4 cm. Zaleca się zastosowanie krawężników
przejazdowych na połączeniu nawierzchni zjazdów i jezdni drogi gminnej.
Zewnętrzne obrzeże chodnika powinno być ustawione górną krawędzią równo z
powierzchnią chodnika, tak aby nie tworzyć sztucznej przeszkody pomiędzy
nawierzchnią chodnika a poboczem gruntowym. Nawierzchnia chodnika powinna być
wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru szarego. Kształt kostki
należy uzgodnić z Inwestorem. Kostkę należy ułożyć na podsypce cementowopiaskowej.
Dopuszcza się wykonanie podsypki pod nawierzchnię chodnika z piasku
łamanego lub drobnego kruszywa granulowanego o uziarnieniu 2/4 mm. Podłoże
gruntowe pod nawierzchnię chodnika należy wyprofilować zgodnie z pochyleniem
poprzecznym nawierzchni chodnika i przed ułożeniem warstwy wzmacniającej i
podsypki zagęścić w sposób określony w ST D-08.02.02. "Chodniki z kostki
brukowej". Nie dopuszcza się, aby warstwa wzmacniająca była wykonywana bez
uprzedniego wyprofilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego. Chodnik należy
ułożyć zgodnie z zaprojektowaną niweletą krawężnika i z pochyleniem poprzecznym
2%. Zjazdy powinien posiadać nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm.
Rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia drogi Odwodnienie przedmiotowego
odcinka drogi zostało zapewnione poprzez studnie kanalizacyjne z wpustami
ulicznymi z przykanalikami. Przyjęty system odwodnienia uwzględnia zastosowanie
przekroju półulicznego, konfigurację przyległego terenu, występujące warunki
gruntowo wodne, wymagania dotyczące ochrony środowiska. Przejęte wody opadowe i
roztopowe z jezdni i chodnika będą wstępnie oczyszczane z piasku i zawiesiny
łatwoopadającej w osadnikach krat ściekowych. Wyprowadzenie wód opadowych poza
teren pasa drogowego będzie realizowane na dotychczasowych zasadach tzn. poprzez
istniejące rowy i przepusty. Wszystkie przekroczenia poprzeczne przykanalikami
należy wykonać metodą podwiertu sterowanego. Rzędne wylotów należy dostosować do
poziomu istniejących rowów. Realizacja prac nie wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego ani zgłoszenia (art. 124 ust .6 Ustawy z dnia 18.07.2001r t.j.
Dz.U.2015.469 ze zm. ) z uwagi na fakt, że przebudowywane urządzenia wodne
stanowią odwodnienie obiektu (dr 1976R i 2002R), a zasięg oddziaływania nie
wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem - wszystkie
przebudowywane elementy odwodnienia drogi (w tym odcinkowa zabudowa istniejących
rowów) są zlokalizowane w istniejącym pasie drogowym a zasięg oddziaływania nie
wykracza poza jego granice. Urządzenia infrastruktury technicznej W miejscu
skrzyżowania projektowanej nawierzchni drogi z istniejącymi liniami podziemnej
infrastruktury technicznej, przed wykonaniem robót , należy dokonać kontrolnych
odkrywek przewodów w celu ustalenia dokładnej rzędnej ich posadowienia. Pokrywy
studni kanalizacyjnych oraz zawory na linii wodociągowej i gazowej powinny być
dostosowane do poziomu projektowanej nawierzchni jezdni lub terenu. Organizacja
i bezpieczeństwo ruchu drogowego Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W projekcie
należy uwzględnić wszystkie etapy realizacji inwestycji, kolejność realizacji
poszczególnych etapów i oznakowanie dla każdego etapu. W projekcie należy
uwzględnić również wszystkie elementy istniejącej organizacji ruchu w kontekście
oznakowania prowadzonych robót mając na względzie bezpieczeństwo ruchu drogowego
i bezpieczeństwo osób wykonujących prace na drodze oraz czytelność oznakowania.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być zaopiniowany przez Wójta
Gminy Fredropol oraz zatwierdzony przez Starostę powiatu przemyskiego.
Ograniczenia wynikające z prowadzonych robót wyrażone znakami drogowymi powinny
odzwierciedlać faktyczny stan na drodze. W miarę postępu robót oznakowanie
tymczasowe powinno być przestawiane. W przypadku przerw w prowadzeniu robót
oznakowanie tymczasowe powinno odzwierciedlać faktyczny stan zagrożenia na
drodze. Nie należy wprowadzać ograniczeń w nieuzasadnionych przypadkach. Znaki i
urządzenia bezpieczeństwa ruchu zastosowane do oznakowania robót powinny być
utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym przez cały okres trwania
robót. Znaki i urządzenia uszkodzone powinny być niezwłocznie wymienione na
nowe. Po zakończeniu robót należy usunąć wszystkie znaki tymczasowe i przywrócić
dotychczasową organizację.
II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust.
6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-15
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania
przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub
uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że wykonał co
najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze, o wartości minimum 100
000,00 brutto PLN, wraz z podaniem zleceniodawcy, rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie. Wykażą, że zapewnią osoby posiadające kwalifikacje
niezbędne do wykonania zamówienia tj: osobę lub osoby, które będą pełnić funkcję
Kierownika budowy posiadające niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z doświadczeniem
tj. prowadzącą co najmniej dwie budowy w podanym zakresie, z podaniem informacji
o podstawie do dysponowania ta osobą,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.
5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy
wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 3)
oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 4) oświadczenie
wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -Wykonawca wykaże, że
wykonał conajmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze, o wartości
minimum 100 000,00 brutto PLN, wraz z podaniem zleceniodawcy, rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykażą, że zapewnią osoby
posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj: osobę lub osoby,
które będą pełnić funkcję Kierownika budowy posiadające niezbędne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej z doświadczeniem tj. prowadzącą co najmniej dwie budowy w podanym
zakresie, z podaniem informacji o podstawie do dysponowania ta osobą,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać
następujące warunki: 1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. 2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących
wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3) Oferta winna zawierać
oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. .2) dla każdego wykonawcy z
osobna, pozostałe dokumenty wymienione w pkt VII.1 składane są wspólnie. 4)
Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których mowa w
pkt. VII.2 dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i
oświadczenia, o których mowa w VII.5 składane są przez tego z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu. 10 Postanowienia dotyczące składanych w
niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia Wykonawcy,
Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w oryginale,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów. 2) Dokumenty,
inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 3)
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot
udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą. 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie
pisemnej lub w formie elektronicznej . 5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki,
składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub
umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii. 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7) Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innego
niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 11 Postanowienia
dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby: 1) Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. 2). 2) Jeżeli
wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie
dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy
dołączyć dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu niniejszego zamówienia, c) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na
zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą 3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie
zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. VII.2. ppkt. 1 - 9 w odniesieniu
do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości
przedmiotu zamówienia w wysokości: 2 000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych
00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej,
formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy
jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach
ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r.
poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy: Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu nr rachunku: 94 9093
1020 2016 0160 0090 0002 z adnotacją: "wadium -Przebudowa drogi gminnej poprzez
budowę chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr 314 obr. Kniażyce" 5. Wadium
wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium
wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby
wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za
termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na
rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w
formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie,
gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie,
że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium
zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /
poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w
niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w
sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na
wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia
przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium
obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa
zamówień publicznych.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu
zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
/termin gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym
muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności dokonanej przez podpisanie aneksu za zgodą obu
stron i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych. 2. Zgodnie z art. 144 pzp Zamawiający dopuszcza
możliwość dokonania czynności prawnej polegającej na zmianie umowy w sprawie
zamówienia publicznego w części dotyczącej: 1) Terminu wykonania zamówienia z
uwagi na: a) niekorzystne warunki atmosferyczne ( opady deszczu, roztopy,
nawodnienie gruntu, przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof)
utrudniające wykonanie prac, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie
odbiorów, b) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z
przyczyn niezależnych od wykonawcy, 3. Zaistnienia konieczności wykonania robót
dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie
stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i
które mają wpływ na termin realizacji zamówienia. 4. Zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-10-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Data składania ofert:
2018-11-26 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-26 10:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-10-11 12:47:00
PublikującyAdmin 2018-10-11 12:47:49
Modyfikował(a) Admin 2018-10-29 08:55:49
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 634942-N-2018 z dnia 2018-10-11 r 58.23 KbPlik pdf
2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy 19.33 KbPlik txt
3. załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 41.00 KbPlik doc
4. załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR 123.55 KbPlik pdf
5. załącznik nr 4 - STWIORB 1.86 MBPlik pdf
6. załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna 4.78 MBPlik rar
7. załącznik nr 7 - RODO 79.58 KbPlik pdf
8. załacznik nr 5 - przedmiar 96.01 KbPlik pdf
9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 351.70 KbPlik pdf

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2019r. 15:57:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.