Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 PLN ze spłatą w latach 2018 - 2037

ZMIANY:
2017-11-16 10:52:29: Dodano plik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2017-11-02 08:03:34: Dodano wynik do przetargu
Więcej >>>
2017-10-26 09:43:08: Dodano plik Informacja o treści złożonych ofert.pdf
2017-10-17 14:18:48: Dodano plik materiały finansowe.pdf
2017-10-17 14:18:48: Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami.pdf
2017-10-17 14:18:48: Dodano plik ogłoszenie.pdf
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego w kwocie 500 000,00 PLN ze spłatą w latach 2018 - 2037
 
Gmina Fredropol: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 PLN ze spłatą
w latach 2018 - 2037
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Ogłoszenie nr 603267-N-2017 z dnia 2017-10-17 r.

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol
15 , 37734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail
gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
www.bip.fredropol.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia

Nie
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego w kwocie 500 000,00 PLN ze spłatą w latach 2018 - 2037

Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot
zamówienia stanowi: 1.1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 PLN
(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). 1.2. Spłata kredytu w równych ratach kwartalnych płatnych na
koniec każdego kwartału wymagana w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego dany kwartał: ROK
KAPITAŁ 2018 25 000,00 zł (6 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2019 25 000,00 zł (6 250,00 zł
kwartalnie x 4 kwartały) 2020 25 000,00 zł (6 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2021 25 000,00 zł (6
250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2022 25 000,00 zł (6 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2023 25
000,00 zł (6 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2024 25 000,00 zł (6 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały)
2025 25 000,00 zł (6 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2026 25 000,00 zł (6 250,00 zł kwartalnie x 4
kwartały) 2027 25 000,00 zł (6 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2028 25 000,00 zł (6 250,00 zł
kwartalnie x 4 kwartały) 2029 25 000,00 zł (6 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2030 25 000,00 zł (6
250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2031 25 000,00 zł (6 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2032 25
000,00 zł (6 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2033 25 000,00 zł (6 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały)
2034 25 000,00 zł (6 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2035 25 000,00 zł (6 250,00 zł kwartalnie x 4
kwartały) 2036 25 000,00 zł (6 250,00 zł kwartalnie x 4 kwartały) 2037 25 000,00 zł (6 250,00 zł

kwartalnie x 4 kwartały) - kredyt w złotych polskich; 1.3. Termin uruchomienia kredytu: od dnia
podpisania umowy na podstawie dyspozycji Zamawiającego przesłanej faksem, pocztą elektroniczną lub
pisemnie, zgodnie z ofertą Wykonawcy. W przypadku przesłania faksem lub pocztą elektroniczną
Zamawiający może żądać potwierdzenia otrzymania dyspozycji, do czego Wykonawca jest bezwzględnie
zobowiązany. 1.4. Kredyt przekazany do dyspozycji Zamawiającego ( przelewem na wskazane konto
bankowe) w jednej transzy. 1.5. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanko wraz z deklaracja wekslową.
Przedmiotowe dokumenty będą kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy. Wykonawca (bank) nie będzie
żądał innego zabezpieczenia kredytu. 1.6. Okres kredytowania: do 31 grudnia 2037 r. lub do dnia
uregulowania wszystkich zobowiązań wynikającej z umowy lub jej zmian. 1.7. Spłata rat i odsetek od
kredytu nastąpi począwszy od końca pierwszego kwartału 2018 r. dnia 31marca 2018 do końca ostatniego
kwartału 2037 r. dnia 31 grudnia 2037 roku włącznie. Gdy termin spłaty kredytu i odsetek upływa w dniu
ustawowo wolnym od pracy, należy przyjąć za termin spłaty kolejny dzień roboczy. 1.8. Na wniosek
Zamawiającego, w uzasadnionym przypadku, spowodowanym zmianą sytuacji finansowej
Zamawiającego, możliwe będzie sporządzenie aneksu w celu przedłużenia spłaty kredytu. 1.9.
Oprocentowanie kredytu wg WIBOR 3M z dnia 30 września 2017 r. (stawka WIBOR podana do celów
wyliczenia kredytu), powiększone o ewentualną marżę Wykonawcy. 1.10. Marża banku określona w
procentach musi być stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). 1.11. Cenę oferty (koszt
kredytu) stanowi suma odsetek (stawka WIBOR 3M z dnia 30 września 2017 r. + stała marża banku).
1.12. Terminy spłat rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem płatności kredytu. 1.13. Oprocentowanie
kredytu ustalone będzie na podstawie zmiennej stopy, opartej na stawce WIBOR 3M. 1.14. Zmiana
oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga
jej wypowiedzenia. 1.15. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach kwartalnych, w oparciu o
rzeczywiste saldo zadłużenia. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę
dni, a rok 365 dni. 1.16. Spłaty odsetek dokonywane będą do ostatniego dnia kwartału. 1.17. W
przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający
ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 1.18.
Zamawiający nie przewiduje oprócz oprocentowania i marży banku od udzielonego kredytu, uiszczania
dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu, oraz jakichkolwiek opłat za
prowadzenie rachunku bankowego. 1.19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty
kredytu, zmiany harmonogramu spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i kar. W przypadku
wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone za okres jego faktycznego wykorzystania, a nie do końca
okresu umowy. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie
pisemnej z zachowaniem 14-dniowego terminu powiadomienia wykonawcy o zamierzonej spłacie. 1.20.
Możliwość wydłużenia okresu zobowiązania maksymalnie o 3 kolejne lata ( tj. 12 kolejnych rat

kwartalnych), wraz ze zmianą harmonogramu spłaty w formie aneksu do Umowy, bez pobierania
dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy. W przypadku
wydłużenia spłaty zobowiązania maksymalnie o kolejne 3 lata ( tj. 12 rat kwartalnych.) 1.21.
Oprocentowanie kredytu do oferty wg stopy procentowej zmiennej opartej na stawce bazowej WIBOR
3M - notowanie z dnia 30 września 2017 r. 1.22. Marża banku określona w ofercie przetargowej
pozostanie niezmieniona przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 1.23. Prowizja za
gotowość finansową, od niewykorzystanej transzy kredytu - zerowa. 1.24. Prowizja za gotowość od
postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu - zerowa. 1.25. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu wynikającym z umowy bez dodatkowych kosztów i
opłat i prowizji. 1.26. Uruchomienie kredytu jednorazowo w terminie zgodnym ze złożoną ofertą przez
Wykonawcę. Wypłata kredytu na wniosek zamawiającego w ciągu oferowanego okresu postawienia do
dyspozycji transzy kredytu bez dodatkowych kosztów opłat i prowizji. 1.27. Zabezpieczenie spłaty
kredytu - weksel własny in blanco. 1.28. Zamawiający wymaga dołączenie przez Wykonawcę do oferty
projektu umowy oraz harmonogram spłaty kredytu i odsetek obejmującej zapisy niniejszego
II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2037-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: posiadania kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, działalność zawodowa prowadzona na
potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień
(koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jedynego z rejestrów zawodowych lub handlowych
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę,
członkostwo w określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej
przedmiotem zamówienia w kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę) - Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest bankiem w rozumieniu art.
2 ustawy z dnia 29 stycznia 1997r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2015r., poz. 128) oraz że posiada (
aktualne) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym
mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe ( DZ. U. z 2015r., poz. 128), a w
przypadku o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający
rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o którym mowa w art. 193 ustawy
Prawo bankowe.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) oświadczenie wykonawcy o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - (druk formularza stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ),
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin uruchomienia kredytu 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Okres kredytowania: do 31 grudnia 2037 r. lub do dnia uregulowania wszystkich zobowiązań wynikającej
z umowy lub jej zmian. Na wniosek Zamawiającego, w uzasadnionym przypadku, spowodowanym
zmianą sytuacji finansowej Zamawiającego, możliwe będzie sporządzenie aneksu w celu przedłużenia

spłaty kredytu. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków
umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty
kredytu, zmiany harmonogramu spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i kar. W przypadku
wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone za okres jego faktycznego wykorzystania, a nie do końca
okresu umowy. Możliwość wydłużenia okresu zobowiązania maksymalnie o 3 kolejne lata ( tj. 12
kolejnych rat kwartalnych), wraz ze zmianą harmonogramu spłaty w formie aneksu do Umowy, bez
pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy. W
przypadku wydłużenia spłaty zobowiązania maksymalnie o kolejne 3 lata ( tj. 12 rat kwartalnych.)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu wynikającym z umowy bez
dodatkowych kosztów i opłat i prowizji. Zmiana postanowień umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

 
Data składania ofert:
2017-10-25 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2017-10-17 14:13:00
PublikującyAdmin 2017-10-17 14:13:00
Modyfikował(a) Admin 2017-11-16 10:52:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie 176.94 KbPlik pdf
2. SIWZ wraz z załącznikami 14.69 MBPlik pdf
3. materiały finansowe 18.06 MBPlik pdf
4. Informacja o treści złożonych ofert.pdf 269.58 KbPlik pdf
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 131.68 KbPlik pdf

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 27 maja 2019r. 11:00:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.