Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Przebudowa drogi Młodowice - Sierakośce dz. nr ewid. 361, 416, 317 w km 0+370 - 2+320 wraz z przebudową przepustów w km 0+370, 0+895, 1+190, 1+910 oraz 2+190.

ZMIANY:
2017-09-20 08:15:30: Dodano wynik do przetargu
2017-09-08 09:59:03: Dodano plik zawiadomienie o wsyborze najkorzystniejszej oferty PBI.PDF
Więcej >>>
2017-09-08 09:59:03: Dodano plik zawiadomienie o wsyborze najkorzystniejszej oferty Strabag.pdf
2017-09-08 09:59:03: Dodano plik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakład T.D..pdf
2017-08-30 10:32:46: Dodano plik Informacja o treści złożonych ofert.pdf
2017-08-14 13:24:04: Dodano plik SPECYFIKACJE TECHNICZNE.PDF
2017-08-14 13:24:04: Dodano plik Ogłoszenie nr 571848-N-2017 z dnia 2017-08-14 r..pdf
2017-08-14 13:24:04: Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami.pdf
Fredropol, 2017-08-14
 
 
 
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KI.271.2.2017.
Nazwa zadania:
 
Przebudowa drogi Młodowice - Sierakośce dz. nr ewid. 361, 416, 317 w km 0+370 - 2+320 wraz z przebudową przepustów w km 0+370, 0+895, 1+190, 1+910 oraz 2+190.
 
I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:
 
Nazwa zamawiającego Gmina Fredropol
Adres zamawiającego Fredropol 15
Kod Miejscowość 37-734 Fredropol
Telefon: 16-671 98 17
Faks: 16-671 98 18 w. 12
adres strony internetowej www.fredropol.pl
adres poczty elektronicznej sekretariat@fredropol.pl
Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), oraz zmiany opublikowane w następujących Dz. U. z 2016 r. poz. 996, 1020, 1250, 1265,
1579, 1920, (zwanej dalej również "ustawą Pzp") a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.(Dz. U. z 2015 r. poz. 2263).
4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1125).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46
Prawa zamówień publicznych.
 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej
dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
 
Fredropol, 2017-08-14
 
 
 
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KI.271.2.2017.
Nazwa zadania:
 
Przebudowa drogi Młodowice - Sierakośce dz. nr ewid. 361, 416, 317 w km 0+370 - 2+320 wraz z przebudową przepustów w km 0+370, 0+895, 1+190, 1+910 oraz 2+190.
 
I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:
 
Nazwa zamawiającego Gmina Fredropol
Adres zamawiającego Fredropol 15
Kod Miejscowość 37-734 Fredropol
Telefon: 16-671 98 17
Faks: 16-671 98 18 w. 12
adres strony internetowej www.fredropol.pl
adres poczty elektronicznej sekretariat@fredropol.pl
Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
 
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), oraz zmiany opublikowane w następujących Dz. U. z 2016 r. poz. 996, 1020, 1250, 1265,
1579, 1920, (zwanej dalej również "ustawą Pzp") a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.(Dz. U. z 2015 r. poz. 2263).
4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1125).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46
Prawa zamówień publicznych.
 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej
dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
 
III. Opis przedmiotu zamówienia
 
1. Przedmiot zamówienia stanowi
Przebudowa drogi Młodowice - Sierakośce dz. nr ewid. 361, 416, 317 w km 0+370 - 2+320 wraz z przebudową przepustów w km 0+370, 0+895, 1+190, 1+910 oraz 2+190.
 
Roboty przygotowawcze
Roboty nawierzchniowe
Pobocza
Odwodnienie
Przepust pod zjazdem km 0+370
Przepust pod zjazdem 0+895
Przepust pod zjazdem 1+190
Przepust pod zjazdem 1+910
Przepust pod jezdnią 2+190
Bariery
Oznakowanie pionowe
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45000000-7 Roboty budowlane
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
 
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Dodatkowe informacje dot. zamówień uzupełniających, określenie zakresu oraz warunków udzielenia zamówień uzupełniających itp
 
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia
podwykonawcom:
6.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
6.2 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
6.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.5 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Obowiązek ten nie dotyczy dotyczy dalszych podwykonawców.
6.6 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6.7 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
7. Wymagania stawiane wykonawcy:
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 
8. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji
zamówienia na podstawie umowy o pracę
8.1 Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia zostały określone w poniżej w pkt 8.2..
8.2 Zgodnie z art.29 ust. 3a. PZP Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu niniejszego zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności przy realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli charakter tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)
 
9 Wymagania organizacyjne
Wykonawca zobowiązany jest do:
- protokolarnego przyjęcia frontu robót,
- utrzymania porządku, ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,
- przestrzegania przepisów BHP w trakcie wykonywania robót,
- prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,
- zapewnienia realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających
odpowiednie uprawnienia pracowników, gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,
- zapewnienia odpowiedniego sprzętu i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy,
- porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących umowy
odbywać się będzie pisemnie protokołami budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem.
- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu do terenu budowy i każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
 
10 Wymagania dot. gwarancji
Zamawiający określa minimalny wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 5 lat od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Maksymalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia możliwy do zaoferowania wynosi 10 lat od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Wykonawca winien w ofercie zadeklarować termin gwarancji wyrażony w pełnych latach w przedziale pomiędzy 5 a 10 lat.
 
IV. Termin wykonania zamówienia
wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia
2017-10-31
 
V. Warunki udziału w postępowaniu
 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej,
wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości -opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, zadań polegających na wykonaniu conajmniej dwóch robót budowlanych o podobnym
charakterze, o wartości minimum po 1 000 000,00 brutto PLN, wraz z podaniem
zleceniodawcy, rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji
zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona - Kierownik budowy musi
posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej
 
3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty
udostępniające zasoby).
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie:
a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże
spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, zgodnie z pkt. V.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 
5 W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
6 Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
 
7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.
 
VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu
 
1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na  podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
 
3. Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
 
4. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia może zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. Przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przedstawione przez Wykonawcę dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy.
 
5. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt. 4 powyżej, nie dotyczy wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 
7. W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
 
8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
4) jest ofertą, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
10) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
12) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium
 
9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 
 
 
 
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
 
  1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.
4) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
5) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
6) Wzór umowy- parafowany przez wykonawcę
 
2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1ustawy Pzp należy na wezwanie
zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:
 
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 
2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
 
3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 
4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
 
5 W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:
 
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
wykonaniu conajmniej dwóch robót budowlanych o podobnym charakterze, o wartości minimum po 1 000 000,00 brutto PLN, wraz z podaniem
zleceniodawcy, rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 
9) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej
 
6 Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII.2., VII.3., VII.4, VII.5 nie są dołączane do oferty.
 
7. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 
1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
a) punkcie VII.2 ppkt. 1), składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem
składania ofert,
 
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w ppkt. 1) a) nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 
3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w VII.2 ppkt. 1), składa dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy.
W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.
Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
 
8 W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
 
1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
 
2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
 
3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. .2) dla każdego
wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty wymienione w pkt VII.1 składane są wspólnie.
 
4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których mowa w pkt. VII.2 dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. VII.3., VII.4, VII.5 składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 
10 Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów.
2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.
3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot
udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
.5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 
11 Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby:
1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. 2).
2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
niniejszego zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. VII.2. ppkt. 1 - 9 w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp
 
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywać się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z
2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazywane:
za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście za pośrednictwem posłańca należy
kierować / przekazywać na:
adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej Specyfikacji.
za pomocą faksu należy kierować na nr faksu: podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować na adres
poczty elektronicznej zamawiającego:
podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia -.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko Kierownik Referatu Inwestycji
imię i nazwisko Sebastian Kątek
tel. 16 - 671 98 17 w. 40
fax. 16 - 671 98 18 w. 12
w terminach godz. pomiędzy 9.00 a 14.00
2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:
stanowisko Inspektor
imię i nazwisko Janina Hurkacz
tel. 16 - 671 98 17 w. 10
fax. 16 - 671 98 18 w. 12
w terminach godz. pomiędzy 7.00 a 15.00
 
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XII niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.fredropol.pl .
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców
 
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany
terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.bip.fredropol.pl
.
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie głoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania
ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki
określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia o zmianie
głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o
zmianach na stronie internetowej: www.bip.fredropol.pl .
 
IX. Wymagania dotyczące wadium
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
 
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 25 000,00 zł, słownie:dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100.
 
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)
 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Dynowie filia w Fredropolu
nr rachunku: 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002
z adnotacją: "wadium -Przebudowa drogi Młodowice - Sierakośce"
 
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 
6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
 
7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 
8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.
 
9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać
stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.
 
10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
 
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
 
12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
 
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 
15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
 
X. Termin związania ofertą
 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.09.2017.
 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
zamawiającego.
 
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
XI. Opis sposobu przygotowania oferty
 
1. Przygotowanie oferty:
1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VII niniejszej
specyfikacji.
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
8) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie
korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10)Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku
zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa.
Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec
informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
11)Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego
obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo /
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane
przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie
należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez
upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający
zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia pkt. 8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.
 
3. Sposób zaadresowania oferty:
1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
 
"Oferta - Przebudowa drogi Młodowice - Sierakośce
dz. nr ewid. 361, 416, 317 w km 0+370 - 2+320"

nie otwierać przed 29.08.2017 r., godz. 10.15"
 
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
 
4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:
1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub dokumentów:
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez zamawiającego,
potwierdzających brak podstaw wykluczenia,
oświadczenia o którym mowa w pkt. VII. 1. 2) niniejszej specyfikacji,
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp. nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy może skutkować
zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych.
2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
b. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego,
c. potwierdzających brak podstaw wykluczenia
3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta
wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.
5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku
do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
 
1. Oferty należy składać do dnia: 29.08.2017 r. do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego
Gmina Fredropol
Fredropol 15
37-734 Fredropol
Sekretariat pokój nr 6
 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 29.08.2017, o godz. 10.15
w siedzibie zamawiającego
Gmina Fredropol - Urząd Gminy Fredropol
Fredropol 15
37-734 Fredropol
Sala narad
 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
 
cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną w "Kosztorysie ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy przenieść do "Formularza ofertowego".
 
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
 
Kryterium 1:
 
CENA – waga kryterium 60%#966
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:
 
C = (C min/C o) x 60 pkt
gdzie:
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł)
 
 
 
 
 
Kryterium 2:
 
OKRES GWARANCJI – waga kryterium 40%#966
Okres gwarancji minimalny możliwy do zadeklarowania – 5 lat maksymalny możliwy 10 lat.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:
 
 
Okres gwarancji 5 lat – 0 punktów
Okres gwarancji 6 lat – 5 punktów
Okres gwarancji 7 lat – 10 punktów
Okres gwarancji 8 lat – 20 punktów
Okres gwarancji 9 lat – 30 punktów
Okres gwarancji 10 lat – 40 punktów
 
 
 
Dodatkowe postanowienia dot. kryterium Okres gwarancji jakości:
Liczba punktów w kryterium gwarancja jakości zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości. Przedział lat możliwy do zadeklarowania np. 5 najkrótszy możliwy - 10 najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości
Okres gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych  latach
Sposób przyznawania punktów:
 
 
8. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
 
9. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. V.5. niniejszej Specyfikacji .
 
10. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 
11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
 
 
 
 
 
 
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
 
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności:
1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, informację o braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.
 
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.fredropol.pl, Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1)
 
4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.fredropol.pl
 
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
 
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do
wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione, o których mowa w pkt.XVIII.3
niniejszej specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.
 
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
 
8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.
 
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10% ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez wykonawcę.
 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Dynowie filia w Fredropolu
nr rachunku 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002
z adnotacją "zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Przebudowa drogi Młodowice – Sierakośce dz. nr ewid. 361, 416, 317 w km 0+370 - 2+320 wraz z przebudową przepustów w km 0+370, 0+895, 1+190, 1+910 oraz 2+190."
3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3.3) w gwarancjach bankowych,
3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:
zabezpieczenie należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego za potwierdzeniem przed podpisaniem umowy
 
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane , z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady.
 
6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia
postępowania.
 
8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.
 
 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
 
2. Postanowienia umowy zawarto w:
wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ
 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
 
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują
wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony
prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
4) opisu przedmiotu zamówienia
5) wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
 
4. W przypadku:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania
zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności
zaniechanej, informując o tym wykonawców.
 
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),
 
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.fredropol.pl.
 
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
 
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie..
 
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
 
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
 
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
 
15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy
 
16. Kopię odwołania zamawiający:
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
2) zamieści również na stronie internetowej - www.bip.fredropol.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
 
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
 
18. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
 
19. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera
braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
 
20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
 
21. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
 
XIX. Postanowienia końcowe
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
 
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek
2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 
4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
 
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128).
 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX. Załączniki
 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
 
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór umowy
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
5. Przedmiary Robót
 

 
Data składania ofert:
2017-08-29 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-08-29 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2017-08-14 13:21:00
PublikującyAdmin 2017-09-30 23:59:00
Modyfikował(a) Admin 2017-09-20 08:15:30
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ wraz z załącznikami 17.01 MBPlik pdf
2. Ogłoszenie nr 571848-N-2017 z dnia 2017-08-14 r. 183.49 KbPlik pdf
3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1.00 MBPlik pdf
4. Informacja o treści złożonych ofert 268.25 KbPlik pdf
5. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakład T.D. 725.62 KbPlik pdf
6. zawiadomienie o wsyborze najkorzystniejszej oferty Strabag 738.24 KbPlik pdf
7. zawiadomienie o wsyborze najkorzystniejszej oferty PBI 737.77 KbPlik pdf

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 23 marca 2019r. 14:18:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.