Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem technicznym w miejscowości Rybotycze gm. Fredropol

ZMIANY:
2016-04-22 09:15:29: Edytowano wynik przetargu
2016-04-22 09:13:56: Dodano wynik do przetargu
Więcej >>>
2016-04-07 08:33:55: Dodano plik Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf
2016-03-30 13:40:53: Dodano plik Załącznik nr 12 zakres rzeczowy s1.tiff
2016-03-30 13:40:53: Dodano plik Załącznik nr 12 zakres rzeczowy s2.tiff
2016-03-30 13:29:49: Dodano plik Załącznik nr 12 Tom IV.pdf
2016-03-30 13:29:49: Dodano plik Załącznik nr 12 Tom III.pdf
2016-03-30 13:29:49: Dodano plik Załącznik nr 12 Tom II.pdf
2016-03-30 13:29:49: Dodano plik Załącznik nr 12 Tom I.pdf
2016-03-30 13:29:49: Dodano plik Załącznik nr 11 Przedmiar robót.pdf
2016-03-30 13:29:49: Dodano plik Załącznik nr 10 STWiORB.pdf
2016-03-30 13:29:49: Dodano plik Załącznik nr 9 Umowa.pdf
2016-03-30 13:29:49: Dodano plik Załącznik Nr 8.pdf
2016-03-30 13:29:49: Dodano plik Załącznik nr 7.pdf
2016-03-30 13:29:49: Dodano plik Załącznik nr 6.pdf
2016-03-30 13:29:48: Dodano plik Załącznik Nr 5.pdf
2016-03-30 13:29:48: Dodano plik Załącznik nr 4.pdf
2016-03-30 13:29:48: Dodano plik Załącznik nr 3.pdf
2016-03-30 13:29:48: Dodano plik Załącznik nr 2.pdf
2016-03-30 13:29:48: Dodano plik Załącznik nr 1.pdf
2016-03-30 13:29:48: Dodano plik SIWZ Kanalizacja Rybotycze.pdf
2016-03-30 13:29:48: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -kanalizacja Rybotycze.pdf
2016-03-30 13:29:48: Dodano plik decyzja środowiskowa.pdf
2016-03-30 13:29:48: Dodano plik Decyzja pozwolenie wodnoprawne.pdf
2016-03-30 13:29:48: Dodano plik Decyzja Kanalizacja RYBOTYCZE.pdf
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem technicznym w miejscowości Rybotycze gm. Fredropol
Numer ogłoszenia: 71084 - 2016; data zamieszczenia: 30.03.2016


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol , Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fredropol.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem technicznym w miejscowości Rybotycze gm. Fredropol.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: - Oczyszczalnia ścieków wraz z budynkiem technicznym, drogami manewrowymi i chodnikami, ogrodzeniem, rurociągami technologicznymi, zjazdem z drogi powiatowej, zielenią izolacyjną i wylotem do rzeki Wiar - Odcinki kanalizacji: P0-A12 A8-A8.1 A8.1-A8.1.2 A12-A12.4 A12.3-A12.3.3 A12.4-A12.4.2 A1-A1.3 A1a - bub A3 - A3.1 A12 - A12.10 A12.1 - A12.1.3 P0 - SR R3 - W - Przepięcia budynków 12 szt, w tym 5x - bud prywatne(1, 4, 5, 6, 7) i 7x budynki po byłych PGR - Odtworzenie nawierzchni utwardzonych - Przekroczenia Drogi Powiatowej - 2x - Przekroczenia cieków - 3x - Likwidacja istniejącego osadnika Imhoffa Wykonawca jest zobowiązany ustanowić kierownika budowy na własny koszt, który odpowiadać będzie za prowadzone roboty budowlane w zakresie wynikającym z przepisów Prawa Budowlanego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uwzględnienia w kosztach oferty sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz sporządzenia kompletnych wymaganych protokołów i oświadczeń w celu zgłoszenia przedmiotu zamówienia do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Przedmiot zamówienia w sposób szczegółowy opisują: Dokumentacja projektowa tj. projekt budowlano-wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia, że posiadają parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przedmiar robót stanowi wyliczenie i zestawienie planowanych prac wykonany na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej. Podstawowym celem przedmiaru robót nie jest opisanie robót, lecz umożliwienie ich wyceny. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem robót pierwszeństwo ma projekt budowlany. Konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej, które nie zostały ujęte w przedmiarze lub ujęte w mniejszym zakresie nie jest zamówieniem dodatkowym. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót/wymagań określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które nie mają odzwierciedlenia w przedmiarze robót. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę Wykonawca zapewni na swój koszt kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnionego geodetę oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji robót wobec właścicieli posesji i nieruchomości, a także wobec innych osób trzecich oraz ponosi konsekwencje powstałe w wyniku nieterminowego ich usuwania..
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem technicznym w miejscowości Rybotycze gm. Fredropol
Numer ogłoszenia: 71084 - 2016; data zamieszczenia: 30.03.2016


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol , Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fredropol.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem technicznym w miejscowości Rybotycze gm. Fredropol.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: - Oczyszczalnia ścieków wraz z budynkiem technicznym, drogami manewrowymi i chodnikami, ogrodzeniem, rurociągami technologicznymi, zjazdem z drogi powiatowej, zielenią izolacyjną i wylotem do rzeki Wiar - Odcinki kanalizacji: P0-A12 A8-A8.1 A8.1-A8.1.2 A12-A12.4 A12.3-A12.3.3 A12.4-A12.4.2 A1-A1.3 A1a - bub A3 - A3.1 A12 - A12.10 A12.1 - A12.1.3 P0 - SR R3 - W - Przepięcia budynków 12 szt, w tym 5x - bud prywatne(1, 4, 5, 6, 7) i 7x budynki po byłych PGR - Odtworzenie nawierzchni utwardzonych - Przekroczenia Drogi Powiatowej - 2x - Przekroczenia cieków - 3x - Likwidacja istniejącego osadnika Imhoffa Wykonawca jest zobowiązany ustanowić kierownika budowy na własny koszt, który odpowiadać będzie za prowadzone roboty budowlane w zakresie wynikającym z przepisów Prawa Budowlanego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uwzględnienia w kosztach oferty sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz sporządzenia kompletnych wymaganych protokołów i oświadczeń w celu zgłoszenia przedmiotu zamówienia do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Przedmiot zamówienia w sposób szczegółowy opisują: Dokumentacja projektowa tj. projekt budowlano-wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia, że posiadają parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przedmiar robót stanowi wyliczenie i zestawienie planowanych prac wykonany na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej. Podstawowym celem przedmiaru robót nie jest opisanie robót, lecz umożliwienie ich wyceny. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem robót pierwszeństwo ma projekt budowlany. Konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej, które nie zostały ujęte w przedmiarze lub ujęte w mniejszym zakresie nie jest zamówieniem dodatkowym. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót/wymagań określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które nie mają odzwierciedlenia w przedmiarze robót. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę Wykonawca zapewni na swój koszt kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnionego geodetę oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji robót wobec właścicieli posesji i nieruchomości, a także wobec innych osób trzecich oraz ponosi konsekwencje powstałe w wyniku nieterminowego ich usuwania..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.21.00-6, 45.11.30.00-2, 15.12.20.00-8, 45.20.00.00-9, 45.25.56.00-5, 45.23.13.00-8, 45.23.24.20-2, 45.23.24.10-9, 45.23.24.00-6, 45.23.24.11-6, 45.23.24.23-3, 45.23.24.21-9, 45.23.24.24-0, 45.23.24.40-8, 45.30.00.00-0, 45.31.51.00-9, 45.40.00.00-1, 45.23.31.42-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 40 000,00 zł, słownie: czterdzieści tysięcy złotych . 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Dynowie filia Fredropol nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 z adnotacją wadium - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem technicznym w miejscowości Rybotycze gm. Fredropol 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie 2016-04-15, sposób przekazania: dołączyć do oferty
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych o podobnym charakterze, o wartości minimum po 1 500 000,00 netto PLN, wraz z podaniem zleceniodawcy, rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -że zapewnią osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj: osobę lub osoby, które będą pełnić funkcję Kierownika budowy posiadające niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej oraz konstrukcyjno - budowlanej z doświadczeniem tj. prowadzącą co najmniej dwie budowy w podanym zakresie, z podaniem informacji o podstawie do dysponowania ta osobą, - Złożą oświadczenie, że osoba/osoby pełniąca funkcję Kierownika budowy posiada wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej oraz konstrukcyjno - budowlanej,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Przedłożą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin gwarancji - 20
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności prawnej polegającej na zmianie umowy w sprawie zamówienia publicznego w części dotyczącej: 1) Terminu wykonania zamówienia z uwagi na: a) niekorzystne warunki atmosferyczne ( opady deszczu, roztopy, nawodnienie gruntu, przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof) utrudniające wykonanie prac, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów, b) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 1) Zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia. 2) Zmiany w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie zgodnym z SIWZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, 3) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.fredropol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Fredropol Fredropol 15 37-734 Fredropol pok nr. 19.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Gmina Fredropol Fredropol 15 37-734 Fredropol Sekretariat - Pokój nr 6.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 
Data składania ofert:
2016-04-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-04-15 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2016-03-30 13:15:00
PublikującyAdmin 2016-03-30 13:16:00
Modyfikował(a) Admin 2016-04-22 09:15:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Decyzja Kanalizacja RYBOTYCZE 1.67 MBPlik pdf
2. Decyzja pozwolenie wodnoprawne 387.86 KbPlik pdf
3. decyzja środowiskowa 699.29 KbPlik pdf
4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -kanalizacja Rybotycze 142.55 KbPlik pdf
5. SIWZ Kanalizacja Rybotycze 230.73 KbPlik pdf
6. Załącznik nr 1 36.33 KbPlik pdf
7. Załącznik nr 2 22.56 KbPlik pdf
8. Załącznik nr 3 21.59 KbPlik pdf
9. Załącznik nr 4 22.24 KbPlik pdf
10. Załącznik Nr 5 22.87 KbPlik pdf
11. Załącznik nr 6 16.63 KbPlik pdf
12. Załącznik nr 7 23.06 KbPlik pdf
13. Załącznik Nr 8 28.45 KbPlik pdf
14. Załącznik nr 9 Umowa 82.44 KbPlik pdf
15. Załącznik nr 10 STWiORB 61.41 MBPlik pdf
16. Załącznik nr 11 Przedmiar robót 3.15 MBPlik pdf
17. Załącznik nr 12 Tom I 27.38 MBPlik pdf
18. Załącznik nr 12 Tom II 39.58 MBPlik pdf
19. Załącznik nr 12 Tom III 22.02 MBPlik pdf
20. Załącznik nr 12 Tom IV 87.38 MBPlik pdf
21. Załącznik nr 12 zakres rzeczowy s2. 3.18 MBPlik txt
22. Załącznik nr 12 zakres rzeczowy s1. 1.43 MBPlik txt
23. Wyjaśnienia do treści SIWZ 280.48 KbPlik pdf

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 23 marca 2019r. 13:59:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.