Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2016 r

ZMIANY:
2015-11-12 11:57:17: Dodano plik Wyjaśnienia do przetargu(1).pdf
2015-11-12 11:55:41: Usunięto plik Wyjaśnienia do przetargu.pdf
Więcej >>>
2015-11-12 09:25:23: Dodano plik Wyjaśnienia do przetargu.pdf
2015-11-06 11:59:06: Dodano plik Specyfikacja Smieci Fredropol 2016.pdf
2015-11-06 11:59:06: Dodano plik Ogłoszenie - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2016 r.pdf
2015-11-06 11:59:06: Dodano plik Formularz ofertowy wraz z załacznikami.pdf
2015-11-06 11:59:06: Dodano plik Formularz ofertowy wraz z załacznikami.docx
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2016 r
Numer ogłoszenia: 299348 - 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol , Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fredropol.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2016 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Fredropol, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2. Dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 3. Na terenie Gminy Fredropol obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1. Teren Gminy Fredropol wynoszący 16 000ha obejmuje 24 miejscowości: Aksmanice, Darowice, Gruszowa, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Pacław, Kłokowice, Koniuszki, Koniusza, Kopysno, Kormanice, Fredropol, Kupiatycze, Leszczyny, Makowa, Młodowice, Młodowice Osiedle, Kniażyce, Nowe Sady, Nowosiółki Dydyńskie, Posada Rybotycka, Rybotycze, Sierakośce, Sólca. Liczba aktualnie zamieszkałych mieszkańców Gminy (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) wynosi 4 295 osoby, z czego w zabudowie jednorodzinnej 3 862 osób, w zabudowie wielorodzinnej 433 osób. Wielkości te mogą ulec zmianie o około 1 % w skali roku. Łączna liczba gospodarstw domowych (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) wynosi 1337, z czego ; - selektywne gromadzenie odpadów - 739 gospodarstwa, - odpady niesegregowane - 598 gospodarstw, Odpady zmieszane - 20 03 01- 500,0 MG Opakowania, papier, tektura - 15 01 01 - 2,0MG Opakowania, tworzywa sztuczne - 15 01 02 - 34,0 MG Opakowania, szkło - 15 01 07 - 43,0 MG Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny o kodach - 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 - 5,0 MG Opakowania z metalu 15 01 04 - 3,7 MG Zużyte opony 16 01 03 - 7,0 MG Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 - 5,0 MG Szacowana masa odpadów, które mogą zostać odebrane i zagospodarowane w czasie trwania zamówienia to 600,00 MG odpadów komunalnych. Do określenia szacunkowej masy przyjęto średnią ilość odebranych odpadów w gminie Fredropol na podstawie sprawozdania za I półrocze 2015. Podana ilość odbioru odpadów stanowi wielkość orientacyjną i Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej lub większej ilości odpadów. Ilości te zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktycznie ilości odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego. Część II zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Urząd Gminy Fredropol i położonych na terenie gminy, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. Są to nieruchomości ; budynki administracyjne urzędu, świetlice wiejskie, cmentarze, place zabaw, boiska sportowe. 2. Wykonawca będzie opróżniał pojemniki KP- 7 oraz pojemniki 1100 l umieszczone na cmentarzach w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia telefonicznego 3. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów i odpowiedniego ich zagospodarowania. 4. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania dodatkowych odpadów komunalnych, zgromadzonych w workach 120 l (max 30 worków) od Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. 5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kwartalne informację w formie papierowej o ilości wywiezionych pojemników i kontenerów, w rozbiciu na cmentarze, świetlice, budynek UG, pojemniki Kalwaria Pacławska itd. 6. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników będących własnością Zamawiającego, koszt naprawy i doprowadzenia ich do stanu poprzedniego pokrywa Wykonawca. 7. Wykonawca jest zobowiązany do ; - sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), - wykonywania obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie gospodarowania odpadami, - ponadto Wykonawca będzie prowadził i przedkładał zamawiającemu karty przekazania odpadów sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Odpady gromadzone są w pojemnikach ; - Budynki urzędu - 1 poj. 1100 l , - Świetlice wiejskie - 14 poj. 110 - 120 l , 1 poj. 1100 l, - Cmentarze - 10 poj. KP-7, 10 poj. 1100 l - Boisko sportowe w Fredropolu - 1 poj. KP-7 - Kalwaria Pacławska (parking) - 2 poj. 1100 l W roku 2016 przewiduje się do wywiezienia ; - 45 poj. KP-7, - 140 poj. 1100 l, - 150 poj. 110 - 120 l Wykonawca zabezpieczy w formie użyczenia na czas świadczenia usługi 20 pojemników 110-120 l, z przeznaczeniem do umieszczenia w świetlicach wiejskich. Wymagania dotyczące sprzętu technicznego oraz bazy magazynowo-transportowej są tożsame z wymaganiami wymienionymi w opisie części pierwszej zamówienia..
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2016 r
Numer ogłoszenia: 299348 - 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol , Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fredropol.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2016 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Fredropol, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2. Dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 3. Na terenie Gminy Fredropol obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1. Teren Gminy Fredropol wynoszący 16 000ha obejmuje 24 miejscowości: Aksmanice, Darowice, Gruszowa, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Pacław, Kłokowice, Koniuszki, Koniusza, Kopysno, Kormanice, Fredropol, Kupiatycze, Leszczyny, Makowa, Młodowice, Młodowice Osiedle, Kniażyce, Nowe Sady, Nowosiółki Dydyńskie, Posada Rybotycka, Rybotycze, Sierakośce, Sólca. Liczba aktualnie zamieszkałych mieszkańców Gminy (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) wynosi 4 295 osoby, z czego w zabudowie jednorodzinnej 3 862 osób, w zabudowie wielorodzinnej 433 osób. Wielkości te mogą ulec zmianie o około 1 % w skali roku. Łączna liczba gospodarstw domowych (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) wynosi 1337, z czego ; - selektywne gromadzenie odpadów - 739 gospodarstwa, - odpady niesegregowane - 598 gospodarstw, Odpady zmieszane - 20 03 01- 500,0 MG Opakowania, papier, tektura - 15 01 01 - 2,0MG Opakowania, tworzywa sztuczne - 15 01 02 - 34,0 MG Opakowania, szkło - 15 01 07 - 43,0 MG Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny o kodach - 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 - 5,0 MG Opakowania z metalu 15 01 04 - 3,7 MG Zużyte opony 16 01 03 - 7,0 MG Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 - 5,0 MG Szacowana masa odpadów, które mogą zostać odebrane i zagospodarowane w czasie trwania zamówienia to 600,00 MG odpadów komunalnych. Do określenia szacunkowej masy przyjęto średnią ilość odebranych odpadów w gminie Fredropol na podstawie sprawozdania za I półrocze 2015. Podana ilość odbioru odpadów stanowi wielkość orientacyjną i Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej lub większej ilości odpadów. Ilości te zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktycznie ilości odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego. Część II zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Urząd Gminy Fredropol i położonych na terenie gminy, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. Są to nieruchomości ; budynki administracyjne urzędu, świetlice wiejskie, cmentarze, place zabaw, boiska sportowe. 2. Wykonawca będzie opróżniał pojemniki KP- 7 oraz pojemniki 1100 l umieszczone na cmentarzach w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia telefonicznego 3. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów i odpowiedniego ich zagospodarowania. 4. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania dodatkowych odpadów komunalnych, zgromadzonych w workach 120 l (max 30 worków) od Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. 5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kwartalne informację w formie papierowej o ilości wywiezionych pojemników i kontenerów, w rozbiciu na cmentarze, świetlice, budynek UG, pojemniki Kalwaria Pacławska itd. 6. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników będących własnością Zamawiającego, koszt naprawy i doprowadzenia ich do stanu poprzedniego pokrywa Wykonawca. 7. Wykonawca jest zobowiązany do ; - sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), - wykonywania obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie gospodarowania odpadami, - ponadto Wykonawca będzie prowadził i przedkładał zamawiającemu karty przekazania odpadów sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Odpady gromadzone są w pojemnikach ; - Budynki urzędu - 1 poj. 1100 l , - Świetlice wiejskie - 14 poj. 110 - 120 l , 1 poj. 1100 l, - Cmentarze - 10 poj. KP-7, 10 poj. 1100 l - Boisko sportowe w Fredropolu - 1 poj. KP-7 - Kalwaria Pacławska (parking) - 2 poj. 1100 l W roku 2016 przewiduje się do wywiezienia ; - 45 poj. KP-7, - 140 poj. 1100 l, - 150 poj. 110 - 120 l Wykonawca zabezpieczy w formie użyczenia na czas świadczenia usługi 20 pojemników 110-120 l, z przeznaczeniem do umieszczenia w świetlicach wiejskich. Wymagania dotyczące sprzętu technicznego oraz bazy magazynowo-transportowej są tożsame z wymaganiami wymienionymi w opisie części pierwszej zamówienia..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9, 90.50.00.00-2, 90.51.40.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wadium wynosi ; I część zamówienia ; 3 000,00 zł ( słownie złotych ; trzy tysiące 00/100 ) II część zamówienia ; 1 000,00 zł ( słownie złotych ; jeden tysiąc 00/100 ) 1) Wadium wnosi się przed terminem składania ofert, 2) Wadium może być wniesione w formach zgodnie z art.45 ust. 6. ustawy Pzp. 3) W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu należy wpłacić je na konto ; BS w Dynowie nr ; 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykażą, że posiadają ; a) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fredropol.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykażą że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali lub wykonują co najmniej dwie usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w tym jedną usługę wykonywana w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykażą, że dysponują lub będą dysponować niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami tj.; a) co najmniej sześcioma pojazdami w tym: - co najmniej dwoma samochodami specjalistycznymi bezpylnymi o minimalnej kubaturze 3 m³ przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, - co najmniej jednym pojazdem o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, - co najmniej jednym pojazdem małogabarytowym przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych z posesji o utrudnionym dojeździe; b) bazą magazynowo-transportową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Przedłożą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin płatności - 10
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności prawnej polegającej na zmianie umowy w sprawie zamówienia publicznego w części dotyczącej: Zmiany podwykonawcy, który zgodnie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ. Zmiana harmonogramu wywozu odpadów - dopuszczalna jest wyłącznie z uwagi na: a) niekorzystne warunki atmosferyczne ( opady deszczu, przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof) utrudniające wykonanie usługi, Warunkiem wprowadzenia zmiany harmonogramu jest wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie pierwotnym. Obowiązek udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę harmonogramu ciąży na stronie umowy wnioskującej o wprowadzenie zmiany. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się w szczególności działanie siły wyższej, opóźnienia nie leżące po stronie Wykonawcy. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią, b) wskutek zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, Zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzył podwykonawcom w złożonej ofercie Wykonawcy, Zmiany umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia Wykonawcy, Zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych z zachowaniem faktycznych odległości występujących na terenie Gminy Fredropol, które będą pokonywane przez Wykonawcę w celu realizacji zamówienia, Zmiany danych teleadresowych lub numerów konta Zamawiającego lub Wykonawcy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.fredropol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Fredropol Fredropol 15 37-734 Fredropol pok. nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Fredropol Fredropol 15 37-734 Fredropol pok. nr 6 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Fredropol w 2016 r.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Fredropol, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2. Dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 3. Na terenie Gminy Fredropol obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1. Teren Gminy Fredropol wynoszący 16 000ha obejmuje 24 miejscowości: Aksmanice, Darowice, Gruszowa, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Pacław, Kłokowice, Koniuszki, Koniusza, Kopysno, Kormanice, Fredropol, Kupiatycze, Leszczyny, Makowa, Młodowice, Młodowice Osiedle, Kniażyce, Nowe Sady, Nowosiółki Dydyńskie, Posada Rybotycka, Rybotycze, Sierakośce, Sólca. Liczba aktualnie zamieszkałych mieszkańców Gminy (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) wynosi 4 295 osoby, z czego w zabudowie jednorodzinnej 3 862 osób, w zabudowie wielorodzinnej 433 osób. Wielkości te mogą ulec zmianie o około 1 % w skali roku. Łączna liczba gospodarstw domowych (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) wynosi 1337, z czego ; - selektywne gromadzenie odpadów - 739 gospodarstwa, - odpady niesegregowane - 598 gospodarstw, Odpady zmieszane - 20 03 01- 500,0 MG Opakowania, papier, tektura - 15 01 01 - 2,0MG Opakowania, tworzywa sztuczne - 15 01 02 - 34,0 MG Opakowania, szkło - 15 01 07 - 43,0 MG Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny o kodach - 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 - 5,0 MG Opakowania z metalu 15 01 04 - 3,7 MG Zużyte opony 16 01 03 - 7,0 MG Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 - 5,0 MG Szacowana masa odpadów, które mogą zostać odebrane i zagospodarowane w czasie trwania zamówienia to 600,00 MG odpadów komunalnych. Do określenia szacunkowej masy przyjęto średnią ilość odebranych odpadów w gminie Fredropol na podstawie sprawozdania za I półrocze 2015. Podana ilość odbioru odpadów stanowi wielkość orientacyjną i Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej lub większej ilości odpadów. Ilości te zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktycznie ilości odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9, 90.50.00.00-2, 90.51.40.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin płatności - 10
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących w administrowaniu gminy Fredropol w 2016 r.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Urząd Gminy Fredropol i położonych na terenie gminy, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. Są to nieruchomości ; budynki administracyjne urzędu, świetlice wiejskie, cmentarze, place zabaw, boiska sportowe. 2. Wykonawca będzie opróżniał pojemniki KP- 7 oraz pojemniki 1100 l umieszczone na cmentarzach w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia telefonicznego 3. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów i odpowiedniego ich zagospodarowania. 4. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania dodatkowych odpadów komunalnych, zgromadzonych w workach 120 l (max 30 worków) od Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. 5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kwartalne informację w formie papierowej o ilości wywiezionych pojemników i kontenerów, w rozbiciu na cmentarze, świetlice, budynek UG, pojemniki Kalwaria Pacławska itd. 6. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników będących własnością Zamawiającego, koszt naprawy i doprowadzenia ich do stanu poprzedniego pokrywa Wykonawca. 7. Wykonawca jest zobowiązany do ; - sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), - wykonywania obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie gospodarowania odpadami, - ponadto Wykonawca będzie prowadził i przedkładał zamawiającemu karty przekazania odpadów sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Odpady gromadzone są w pojemnikach ; - Budynki urzędu - 1 poj. 1100 l , - Świetlice wiejskie - 14 poj. 110 - 120 l , 1 poj. 1100 l, - Cmentarze - 10 poj. KP-7, 10 poj. 1100 l - Boisko sportowe w Fredropolu - 1 poj. KP-7 - Kalwaria Pacławska (parking) - 2 poj. 1100 l W roku 2016 przewiduje się do wywiezienia ; - 45 poj. KP-7, - 140 poj. 1100 l, - 150 poj. 110 - 120 l Wykonawca zabezpieczy w formie użyczenia na czas świadczenia usługi 20 pojemników 110-120 l, z przeznaczeniem do umieszczenia w świetlicach wiejskich. Wymagania dotyczące sprzętu technicznego oraz bazy magazynowo-transportowej są tożsame z wymaganiami wymienionymi w opisie części pierwszej zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9, 90.50.00.00-2, 90.51.40.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin płatności - 10
 
 
 
 
Data składania ofert:
2015-11-16 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2015-11-16 11:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2015-11-06 11:57:00
PublikującyAdmin 2015-11-06 11:57:00
Modyfikował(a) Admin 2015-11-12 11:57:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Formularz ofertowy wraz z załacznikami. 47.36 KbPlik doc
2. Formularz ofertowy wraz z załacznikami 452.15 KbPlik pdf
3. Ogłoszenie - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2016 r 207.14 KbPlik pdf
4. Specyfikacja Smieci Fredropol 2016 678.30 KbPlik pdf
5. Wyjaśnienia do przetargu.pdf 316.23 KbPlik pdf

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 19 września 2018r. 20:14:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.