Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl
Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Darowice wraz z przerzutem ścieków z miejscowości Kupiatycze

ZMIANY:
2020-08-17 08:13:26: Dodano wynik do przetargu
2020-07-28 13:16:52: Dodano plik zawiadomienie o wyborze oferty KI.271.3.2020.pdf
Więcej >>>
2020-07-15 13:05:34: Dodano plik informacja o treści złożonych ofert.pdf
2020-07-13 10:22:04: Dodano plik Poprawione P2,P10,P14.rar
2020-07-09 10:07:12: Dodano plik Wyjaśnienia SIWZ.rar
2020-07-09 10:07:12: Dodano plik Ogłoszenie nr 540123084-N-2020 z dnia 09-07-2020 r..pdf
2020-07-03 10:20:53: Dodano plik wyjaśnienia tresci SIWZ i wydłużenie terminu składania ofert.pdf
2020-06-19 11:32:39: Dodano plik załącznik nr 4 - przedmiar, STWIORB, projekt budowlany.rar
2020-06-19 11:32:39: Dodano plik ZAŁ 3 - UMOWA WZÓR.pdf
2020-06-19 11:32:39: Dodano plik SIWZ oczyszczalnia Darowice wraz z zał. 1, 2, 5 .pdf
2020-06-19 11:32:39: Dodano plik SIWZ oczyszczalnia Darowice wraz z zał. 1, 2, 5 .odt
2020-06-19 11:32:39: Dodano plik Ogłoszenie nr 552477-N-2020 z dnia 2020-06-19 r..pdf
Gmina Fredropol: Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Darowice wraz z
przerzutem ścieków z miejscowości Kupiatycze
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Ogłoszenie nr 552477-N-2020 z dnia 2020-06-19 r.
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000000, ul.
Fredropol 15 , 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail
gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w
miejscowości Darowice wraz z przerzutem ścieków z miejscowości Kupiatycze
Numer referencyjny: KI.271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Budowa
oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Darowice wraz z przerzutem ścieków z miejscowości
Kupiatycze. Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przedmiotem inwestycji budowa oczyszczalni
ścieków dla oczyszczania surowych ścieków sanitarnych na oczyszczalni mechaniczno – biologicznej (w
technologii 2-stopniowego złoża zraszanego), w skład której wchodzi: 􀀀 Oczyszczalnia ścieków
sanitarnych Qśr. = 156 m3/d, RLM = 1300 (docelowo) 􀀀 Kanalizacja ścieków oczyszczonych wraz z
wylotem do rzeki potoku „Malinowskiego” 􀀀 Przyłącz kablowy – zasilanie energetyczne urządzeń
oczyszczalni 􀀀 Studnia kopana – podłączenie wody do budynku i w rejon urządzeń oczyszczalni 􀀀
Odcinkowe ubezpieczenie brzegu potoku „Malinowskiego” w rejonie przejścia kanalizacją ciśnieniową,
kablem i wylotu ścieków oczyszczonych 􀀀 Przerzut ścieków z miejscowości Kupiatycze rurociągiem
tłocznym Docelowo inwestycja polegać będzie na budowie infrastruktury dla oczyszczania ścieków
sanitarnych doprowadzanych z miejscowości Darowice, Kniażyce i Kupiatycze do Oczyszczalni
Mechaniczno – Biologicznej usytuowanej w miejscowości Darowice Gmina Fredropol. DO ZAKRESU
NINIEJSCZEJ SIWZ WCHODZI ETAP I INWESTYCJI T.J.: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
SANITARNYCH W MIEJSCOWOŚCI DAROWICE WRAZ Z PRZERZUTEM ŚCIEKÓW Z
MIEJSCOWOŚCI KUPIATYCZE A W SZCZEGÓLNOŚCI: krata koszowa z żurawiem pompownia
ścieków sanitarnych PO osadnik wstępny trójkomorowy oczyszczalnia ze złożem biologicznym i osadnik
wtórny kanalizacja sanitarna na terenie oczyszczalni i odprowadzenie ścieków oczyszczonych do
odbiornika wylot ścieków oczyszczonych do Potoku Malinowskiego zagospodarowanie terenu
oczyszczalni zbiornik osadu przefermentowanego budynek obsługi dla oczyszczalni przyłącz
wodociągowy Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa – przerzut ścieków z miejscowości Kupiatycze oraz
dopływ ścieków z części miejscowości Darowice od przepompowni „P5” system wizualizacji
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Gmina Fredropol: Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Darowice wraz z
przerzutem ścieków z miejscowości Kupiatycze
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Ogłoszenie nr 552477-N-2020 z dnia 2020-06-19 r.
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000000, ul.
Fredropol 15 , 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail
gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w
miejscowości Darowice wraz z przerzutem ścieków z miejscowości Kupiatycze
Numer referencyjny: KI.271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Budowa
oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Darowice wraz z przerzutem ścieków z miejscowości
Kupiatycze. Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przedmiotem inwestycji budowa oczyszczalni
ścieków dla oczyszczania surowych ścieków sanitarnych na oczyszczalni mechaniczno – biologicznej (w
technologii 2-stopniowego złoża zraszanego), w skład której wchodzi: 􀀀 Oczyszczalnia ścieków
sanitarnych Qśr. = 156 m3/d, RLM = 1300 (docelowo) 􀀀 Kanalizacja ścieków oczyszczonych wraz z
wylotem do rzeki potoku „Malinowskiego” 􀀀 Przyłącz kablowy – zasilanie energetyczne urządzeń
oczyszczalni 􀀀 Studnia kopana – podłączenie wody do budynku i w rejon urządzeń oczyszczalni 􀀀
Odcinkowe ubezpieczenie brzegu potoku „Malinowskiego” w rejonie przejścia kanalizacją ciśnieniową,
kablem i wylotu ścieków oczyszczonych 􀀀 Przerzut ścieków z miejscowości Kupiatycze rurociągiem
tłocznym Docelowo inwestycja polegać będzie na budowie infrastruktury dla oczyszczania ścieków
sanitarnych doprowadzanych z miejscowości Darowice, Kniażyce i Kupiatycze do Oczyszczalni
Mechaniczno – Biologicznej usytuowanej w miejscowości Darowice Gmina Fredropol. DO ZAKRESU
NINIEJSCZEJ SIWZ WCHODZI ETAP I INWESTYCJI T.J.: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
SANITARNYCH W MIEJSCOWOŚCI DAROWICE WRAZ Z PRZERZUTEM ŚCIEKÓW Z
MIEJSCOWOŚCI KUPIATYCZE A W SZCZEGÓLNOŚCI: krata koszowa z żurawiem pompownia
ścieków sanitarnych PO osadnik wstępny trójkomorowy oczyszczalnia ze złożem biologicznym i osadnik
wtórny kanalizacja sanitarna na terenie oczyszczalni i odprowadzenie ścieków oczyszczonych do
odbiornika wylot ścieków oczyszczonych do Potoku Malinowskiego zagospodarowanie terenu
oczyszczalni zbiornik osadu przefermentowanego budynek obsługi dla oczyszczalni przyłącz
wodociągowy Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa – przerzut ścieków z miejscowości Kupiatycze oraz
dopływ ścieków z części miejscowości Darowice od przepompowni „P5” system wizualizacji
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
II.5) Główny kod CPV: 45252127-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45252200-0
45100000-8
45111200-0
45243600-8
34928200-0
45111000-8
45233000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-10-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu
zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o
podobnym charakterze, o wartości minimum 3.000.000,00 brutto PLN, wraz z podaniem
zleceniodawcy, rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie. Wykażą, że zapewnią osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonania
zamówienia tj: osobę lub osoby, które będą pełnić funkcję Kierownika budowy posiadające niezbędne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej oraz sanitarnej z doświadczeniem tj. prowadzącą co najmniej dwie budowy w podanym
zakresie, z podaniem informacji o podstawie do dysponowania tą osobą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności, 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 4) oświadczenie wykonawcy o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną
o podobnym charakterze, o wartości minimum 3.000.000,00 brutto PLN, wraz z podaniem
zleceniodawcy, rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca
wykaże, że zapewnia osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj: osobę
lub osoby, które będą pełnić funkcję Kierownika budowy posiadające niezbędne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i
sanitarnej z doświadczeniem tj. prowadzącą co najmniej dwie budowy w podanym zakresie, z
podaniem informacji o podstawie do dysponowania tą osobą,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 1) Oferta winna być podpisana
przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. 2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy
załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii. 3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. VII.1. ppkt. .2) dla każdego
wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty wymienione w pkt VII.1 składane są wspólnie. 4)
Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których mowa w pkt. VII.2
dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa w
VII.5 składane są przez tego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 10 Postanowienia dotyczące
składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia Wykonawcy,
Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów. 2) Dokumenty, inne niż oświadczenia,
składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania. 3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
Wykonawca, Podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą. 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej. 5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii. 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski. 7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez
wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 11
Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby: 1) Wykonawca,
który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w
pkt. VII.1. ppkt. 2). 2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie
dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego zamówienia
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu niniejszego zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą 3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o
których mowa w pkt. VII.2. ppkt. 1 - 4 w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji
których polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w
wysokości: 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w
wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest
zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5)
w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz.
310, 836 i 1572) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu nr rachunku: 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 z
adnotacją: "wadium - Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Darowice wraz z
przerzutem ścieków z miejscowości Kupiatycze" 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z
odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń
międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na
rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej
niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa,
poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z
warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez
jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty
jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w
sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa
zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 2.
Postanowienia umowy zawarto w: wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ numer: załącznik 3
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności dokonanej przez podpisanie aneksu za zgodą obu stron i mogą być dopuszczalne tylko w
granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zgodnie z art. 144 pzp
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności prawnej polegającej na zmianie umowy w
sprawie zamówienia publicznego w części dotyczącej: 1) Terminu wykonania zamówienia z uwagi na: a)
niekorzystne warunki atmosferyczne ( opady deszczu, roztopy, nawodnienie gruntu, przeszkody
atmosferyczne o charakterze katastrof) utrudniające wykonanie prac, w tym przeprowadzenie prób i
sprawdzeń, dokonanie odbiorów, b) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z
przyczyn niezależnych od wykonawcy, 3. Zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych
niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia. 4.
Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Data składania ofert:
2020-07-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-07-15 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2020-06-19 11:34:00
PublikującyAdmin 2020-06-19 11:31:40
Modyfikował(a) Admin 2020-08-17 08:13:26
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 552477-N-2020 z dnia 2020-06-19 r. 150.92 KbPlik pdf
2. SIWZ oczyszczalnia Darowice wraz z zał. 1, 2, 5 57.53 KbPlik txt
3. SIWZ oczyszczalnia Darowice wraz z zał. 1, 2, 5 330.81 KbPlik pdf
4. ZAŁ 3 - UMOWA WZÓR 131.36 KbPlik pdf
5. załącznik nr 4 - przedmiar, STWIORB, projekt budowlany 37.71 MBPlik rar
6. wyjaśnienia treści SIWZ i wydłużenie terminu składania ofert 264.52 KbPlik pdf
7. Ogłoszenie nr 540123084-N-2020 z dnia 09-07-2020 r. 73.26 KbPlik pdf
8. Wyjaśnienia SIWZ 2.28 MBPlik rar
9. Poprawione P2, P10, P14. 31.91 KbPlik rar
10. informacja o treści złożonych ofert 84.37 KbPlik pdf
11. zawiadomienie o wyborze oferty KI.271.3.2020 772.19 KbPlik pdf

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 19 września 2021r. 22:27:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.