XML
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Data składania ofert:
2020-02-06 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-31 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:30:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:29:32

Rejestr zmian
XML
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2020-01-10 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-03 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:46:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:46:18

Rejestr zmian
XML
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Huwniki 354/30, 354/33
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 354/30, 354/33
Data składania ofert:
2020-01-09 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-03 23:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:42:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:42:25

Rejestr zmian
XML
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Huwniki 350/16, 570/2
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 350/16, 570/2
Data składania ofert:
2020-01-08 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-02 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:39:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:38:47

Rejestr zmian
XML
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Kłokowice 301/1
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kłokowice 301/1
Data składania ofert:
2020-01-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-02 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:34:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:34:11

Rejestr zmian
XML
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2020-01-08 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-02 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-12-05 11:23:00
PublikującyAdmin 2019-12-05 11:22:30

Rejestr zmian
XML
Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

ZMIANY:
2019-12-12 13:33:40: Dodano plik Informacja o treści złożonych ofert.pdf
2019-11-12 11:24:48: Dodano plik ENOTICES_n002e12m-2019-154702-NF02-PL.pdf
Więcej >>>
2019-11-12 11:24:48: Dodano plik Załącznik nr 2 JEDZ_ESPD.zip
2019-11-12 11:24:48: Dodano plik Załącznik nr 2 JEDZ_ESPD.xml
2019-11-12 11:24:48: Dodano plik Załącznik nr 2 JEDZ_ESPD.pdf
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik Usługi - 532662-2019 - TED Tenders Electronic Daily.pdf
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami.pdf
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami.odt
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik Opinie RIO, Uchwały, Pełnomocnictwa.pdf
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu i Uchwała Rady Gminy.pdf
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1f97ffbc-c111-4e0e-886f-dde277bda0f2.asc
2019-11-12 11:24:47: Dodano plik Informacja na temat plików JEDZ_ESPD.txt
Polska-Fredropol: Usługi udzielania kredytu
2019/S 217-532662
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Sekcja II: Przedmiot
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Fredropol
Adres pocztowy: Fredropol 15
Miejscowość: Fredropol
Kod NUTS: PL822
Kod pocztowy: 37-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Kątek
E-mail: sekretariat@fredropol.pl
Tel.: +48 166719817
Faks: +48 166719818-12
Adresy internetowe:
Główny adres: http://fredropol.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.fredropol.pl/
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać
bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.fredropol.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany
powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych
kredytów
Numer referencyjny: KI.271.8.2019
II.1.2) Główny kod CPV
66113000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi udzielenia kredytu długoterminowego.
Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych
kredytów.
Kwota kredytu: 6 000 428,40 PLN.
Okres kredytowania: lata 2020–2034.
Kredyt w całości postawiony do dyspozycji bez konieczności składania zapotrzebowania przez
Zamawiającego od dnia 30.12.2019 r.
Spłata odsetek i rat kapitałowych w okresach kwartalnych w latach 2020–2034 następować będzie
do ostatniego dnia poszczególnych kwartałów łącznie ze spłatą rat kapitałowych
Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy
procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki zmiennej WIBOR 3M, powiększona o
marżę banku.
Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 3M oznaczająca stopę procentową dla
międzybankowych depozytów 3-miesięcznych.
Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania.
Data składania ofert:
2019-12-12 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-12-12 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-11-12 11:24:00
PublikującyAdmin 2019-11-12 11:24:05
Modyfikował(a) Admin 2019-12-12 13:33:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Informacja na temat plików JEDZ_ESPD 951.00 BPlik txt
2. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1f97ffbc-c111-4e0e-886f-dde277bda0f2 700.00 BPlik txt
3. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu i Uchwała Rady Gminy 485.83 KbPlik pdf
4. Opinie RIO, Uchwały, Pełnomocnictwa 7.00 MBPlik pdf
5. SIWZ wraz z załącznikami 69.12 KbPlik txt
6. SIWZ wraz z załącznikami 335.50 KbPlik pdf
7. Usługi - 532662-2019 - TED Tenders Electronic Daily 79.18 KbPlik pdf
8. Załącznik nr 2 JEDZ_ESPD 90.53 KbPlik pdf
9. Załącznik nr 2 JEDZ_ESPD 140.00 KbPlik txt
10. Załącznik nr 2 JEDZ_ESPD 92.09 KbPlik zip
11. ENOTICES_n002e12m-2019-154702-NF02-PL 120.09 KbPlik pdf
12. Informacja o treści złożonych ofert 114.96 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Przebudowa dróg gminnych nr 116121R Kupiatycze na cmentarz w km 0+000 – 0+401 oraz nr 116122R Kupiatycze wzdłuż potoku do Staszla w km 0+102 – 0+295.

ZMIANY:
2019-12-05 11:17:59: Dodano plik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf
2019-12-02 14:05:04: Dodano plik informacja o treści złożonych ofert.pdf
Więcej >>>
2019-11-15 11:50:42: Dodano plik załącznik 4b - dokymentacja techniczna.pdf
2019-11-15 11:50:42: Dodano plik załącznik 4a - SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf
2019-11-15 11:50:42: Dodano plik załącznik 4 - przedmiar robót.pdf
2019-11-15 11:50:42: Dodano plik ZAŁ 3 - UMOWA WZÓR.pdf
2019-11-15 11:50:42: Dodano plik SIWZ Przebudowa dróg gminnych Kupiatycze wraz z zał. 1, 2, 5 .pdf
2019-11-15 11:50:42: Dodano plik SIWZ Przebudowa dróg gminnych Kupiatycze wraz z zał. 1, 2, 5 .odt
2019-11-15 11:50:42: Dodano plik Ogłoszenie nr 623099-N-2019 z dnia 2019-11-15 r..pdf

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: KI.271.9.2019.

Nazwa zadania:
Przebudowa dróg gminnych nr 116121R Kupiatycze na cmentarz w km 0+000 – 0+401 oraz nr 116122R Kupiatycze wzdłuż potoku do Staszla w km 0+102 – 0+295.

 

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego Gmina Fredropol

Adres zamawiającego Fredropol 15

Kod Miejscowość 37-734 Fredropol 15

Telefon: 16-671 98 17

Faks: 16-671 98 18 w.12

adres strony internetowej www.fredropol.pl

adres poczty elektronicznej sekretariat@fredropol.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, opublikowanym w Dz. U. 2018 poz. 1986, (zwanej dalej również "ustawą Pzp") a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126),

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r . w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477),

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479).

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1125).

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

   

 1. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

   

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia


 

1. Przedmiot zamówienia stanowi

Przebudowa dróg gminnych nr 116121R Kupiatycze na cmentarz w km 0+000 – 0+401 oraz nr 116122R Kupiatycze wzdłuż potoku do Staszla w km 0+102 – 0+295.


 

Ogólna charakterystyka obiektu lub robót

Przebudowa będzie polegała na:

 • Zerwaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej

 • Poszerzeniu jezdni do 3,5 m

 • Wykonaniu wzmocnienia konstrukcji drogi (stabilizacja cementem)

 • Wykonaniu warstwy profilowanej z kruszywa o gr. 15-25 cm

 • Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych

 • Uzupełnienie ubytków poboczy kruszywem łamanym

 • Czyszczenie i odmulanie rowów

 • Regulacja studzienek

 • Ułożenie ścieków

 • Remont przepustów


Data składania ofert:
2019-12-02 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-12-02 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-11-15 11:48:00
PublikującyAdmin 2019-11-15 11:48:00
Modyfikował(a) Admin 2019-12-05 11:17:59
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 623099-N-2019 z dnia 2019-11-15 r. 184.24 KbPlik pdf
2. SIWZ Przebudowa dróg gminnych Kupiatycze wraz z zał. 1, 2, 5 58.79 KbPlik txt
3. SIWZ Przebudowa dróg gminnych Kupiatycze wraz z zał. 1, 2, 5 326.02 KbPlik pdf
4. ZAŁ 3 - UMOWA WZÓR 124.11 KbPlik pdf
5. załącznik 4 - przedmiar robót 1.90 MBPlik pdf
6. załącznik 4a - SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1.13 MBPlik pdf
7. załącznik 4b - dokymentacja techniczna 2.36 MBPlik pdf
8. Informacja o treści złożonych ofert. 731.59 KbPlik pdf
9. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 61.03 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2019-11-06 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-31 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-10-03 14:33:00
PublikującyAdmin 2019-10-03 14:31:45

Rejestr zmian
XML
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2019-11-05 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-31 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-10-03 14:29:00
PublikującyAdmin 2019-10-03 14:27:47

Rejestr zmian
XML
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Huwniki 354/30, 354/33
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 354/30, 354/33
Data składania ofert:
2019-11-04 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-30 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-10-03 14:24:00
PublikującyAdmin 2019-10-03 14:22:58

Rejestr zmian
XML
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Data składania ofert:
2019-10-28 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-23 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-08-26 09:52:00
PublikującyAdmin 2019-08-26 09:52:00

Rejestr zmian
XML
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Młodowice 2/108
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Młodowice 2/108
Data składania ofert:
2019-10-22 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-17 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-09-18 13:38:00
PublikującyAdmin 2019-09-18 13:38:00

Rejestr zmian
XML
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2019-09-27 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-09-23 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-08-26 10:05:00
PublikującyAdmin 2019-08-26 10:03:34

Rejestr zmian
XML
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Huwniki 354/30, 354/33
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Huwniki 354/30, 354/33
Data składania ofert:
2019-09-26 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-09-20 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-08-26 09:58:00
PublikującyAdmin 2019-08-26 09:58:00

Rejestr zmian
XML
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2019-08-19 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-08-14 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-07-17 12:15:00
PublikującyAdmin 2019-07-17 12:15:00

Rejestr zmian
XML
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Darowice 415
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Darowice 415
Data składania ofert:
2019-07-17 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-07-12 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2019-06-13 11:30:00
PublikującyAdmin 2019-06-13 11:29:48

Rejestr zmian
XML
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol - Huwniki 292/22
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Data składania ofert:
2018-10-10 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-10-05 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-08-10 13:24:00
PublikującyAdmin 2018-08-10 13:24:13

Rejestr zmian
XML
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fredropol – Fredropol 7
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 7
Data składania ofert:
2018-08-29 12:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:24:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:24:53

Rejestr zmian
XML
XVIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – Fredropol 2, 3, 4
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Fredropol 2, 3, 4
Data składania ofert:
2018-08-29 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:16:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:16:52

Rejestr zmian