Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Rybotycze 500/4, 500/6, 500/9, 504/7, Posada Rybotycka 27/1
Data składania ofert:
2023-06-27 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-06-22 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2023-05-25 14:29:00
PublikującyAdmin 2023-05-25 14:30:33

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Rybotycze 500/4, 500/6, 500/9, 504/7, Posada Rybotycka 27/1
Data składania ofert:
2023-05-19 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-05-15 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2023-04-18 12:39:00
PublikującyAdmin 2023-04-18 12:40:48

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Młodowice 204/3
Data składania ofert:
2022-11-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-11-10 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2022-10-13 12:14:00
PublikującyAdmin 2022-10-13 12:14:59

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Młodowice 204/3
Data składania ofert:
2022-10-11 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-10-06 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2022-09-09 11:23:00
PublikującyAdmin 2022-09-09 11:25:17

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Rybotycze 500/2, 504/2
Data składania ofert:
2022-09-20 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-09-15 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2022-07-18 12:39:00
PublikującyAdmin 2022-07-18 12:42:00

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Rybotycze 500/2, 504/2
Data składania ofert:
2022-07-12 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-07-06 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2022-05-09 11:50:00
PublikującyAdmin 2022-05-09 11:51:39

Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 116110R Fredropol - Os. Młodowice - Kupiatycze w km 1+800 - 2+636

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Fredropol

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fredropol 15

1.5.2.) Miejscowość: Fredropol

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-734

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 6719817

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@fredropol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.fredropol.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 116110R Fredropol - Os. Młodowice - Kupiatycze w km 1+800 - 2+636

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89453eee-d4f7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159734

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00135803/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej nr 116110R Fredropol - Os. Młodowice - Kupiatycze w km 1+800 - 2+636

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:

1) drogą elektroniczną zgodnie z instrukcją użytkowania systemu dostępną pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rejestracja i korzystanie z Platformy opisane jest w instrukcji użytkowania systemu dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf .
Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 2 mb/s;
2) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji:
3) pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów
4) operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
5) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej;
6) w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
7) włączona obsługa JavaScript;
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Fredropol;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: daneosobowe@fredropol.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Fredropol;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: daneosobowe@fredropol.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KI.671.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegające na Przebudowie drogi gminnej nr 116110R Fredropol - Os. Młodowice - Kupiatycze w km 1+800 - 2+636. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części również „przedmiotem umowy”.
2. Lokalizacja i charakter inwestycji
Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodowice na odcinku 836 metrów bieżących. Droga położona jest na działce o numerze ewidencyjnym 1 obręb Młodowice, gmina Fredropol, powiat przemyski, województwo podkarpackie. Działka jest własnością Gminy Fredropol. Przebudowa została przewidziana na odcinku w km 1+800 – 2+636.
3. Opis stanu istniejącego
Droga ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą gruntową gminną nr ewid.dz. 22 obręb Młodowice zaś koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr ewid. dz. 68 obr. Młodowice. Częściowo stanowi drogę dojazdową do osiedla Młodowice oraz do pól, na pozostałym odcinku komunikuje dwie drogi powiatowe.
Na odcinku objętym zamierzeniem, droga usytuowana jest w pasie drogowym, którego szerokość jest zmienna i wynosi od ok. 6 m do 9 m. W istniejącym pasie drogowym przewidzianym do przebudowy nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej w większości 4 m oraz pobocza z kruszywa łamanego i rowy przydrożne. W przekroju podłużnym droga posiada płaski przebieg. Na jezdni występują ubytki i spękania. Degradacja konstrukcji jezdni postępuje bardzo szybko. Procent i charakter zniszczeń kwalifikuje jezdnię do przebudowy, w celu poprawy nośności i komfortu jazdy oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu.

4. Zakres robót
Ogólny zakres robót obejmuje:
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
Mechaniczne ścinanie poboczy
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych
Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w przedmiarze robót, STWIORB stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ oraz Zgłoszeniu robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

 link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000159734%2F01

Data składania ofert:
2022-05-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-05-30 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2022-05-16 12:35:00
PublikującyAdmin 2022-05-16 12:37:06

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 447/12, 447/13, 447/14
Data składania ofert:
2022-05-09 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-05-04 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2022-04-05 14:13:00
PublikującyAdmin 2022-04-05 14:15:09

Rejestr zmian
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO - ROZPOZNAWCZEGO F-1 W CELU UJĘCIA WÓD LECZNICZYCH W
MIEJSCOWOŚCI FREDROPOL


 
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Fredropol
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900430
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Fredropol 15
1.5.2.) Miejscowość: Fredropol
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-734
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@fredropol.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.fredropol.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO - ROZPOZNAWCZEGO F-1 W CELU UJĘCIA WÓD LECZNICZYCH W
MIEJSCOWOŚCI FREDROPOL
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5758e622-c090-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00127360/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-20 12:29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127360/01 z dnia 2022-04-20
2022-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://miniportal.uzp.gov.pl/ z zastrzeżeniem, że złożenie Oferty następuje
wyłącznie przy użyciu https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
https://miniportal.uzp.gov.pl/, stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia, akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z ww. platformy.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/
5. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej
RODO) informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Fredropol reprezentowany przez Wója Gminy Fredropol, z siedzibą w
Fredropolu (37-734) Fredropol 15 tel. (16) 671 98 18, adres e-mail: sekretariat@fredropol.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail:sekretariat@fredropol.pl, tel.(16) 671 98 18
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Fredropol w celu:
a) realizacji zadań określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e RODO,
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej. Dane
przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do
realizacji zadania. Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania
umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Urząd Gminy
Fredropol. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów
prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,
b) operatorzy pocztowi i kurierzy,
c) banki w zakresie realizacji płatności,
d) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi,
e) organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe z wyjątkiem danych
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127360/01 z dnia 2022-04-20
2022-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej
RODO) informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Fredropol reprezentowany przez Wója Gminy Fredropol, z siedzibą w
Fredropolu (37-734) Fredropol 15 tel. (16) 671 98 18, adres e-mail: sekretariat@fredropol.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail:sekretariat@fredropol.pl, tel.(16) 671 98 18
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Fredropol w celu:
a) realizacji zadań określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e RODO,
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej. Dane
przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do
realizacji zadania. Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania
umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Urząd Gminy
Fredropol. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów
prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,
b) operatorzy pocztowi i kurierzy,
c) banki w zakresie realizacji płatności,
d) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi,
e) organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe z wyjątkiem danych
osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KI.271.3.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO - ROZPOZNAWCZEGO F-1 W CELU
UJĘCIA WÓD LECZNICZYCH W MIEJSCOWOŚCI FREDROPOL”.
2. Zakres zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
ZAKRES PODSTAWOWY:
1.1. Prace przygotowawcze (w tym montaż urządzenia do ujęcia wód leczniczych, droga technologiczna dojazdowa, plac
budowy) – zgodnie z Projektem robót geologicznych oraz dodatkiem nr 1 do projektu robót geologicznych.
1.2. Uzyskanie przez Wykonawcę wierceń wymaganych prawem uzgodnień, zatwierdzeń, opinii i decyzji.
1.3. Opracowanie i zatwierdzenie planu ruchu.
1.4. Wiercenie otworu F1– zgodnie z zatwierdzonym Projektem robót geologicznych oraz dodatkiem nr 1 do projektu robót
geologicznych..
1.5. Badania hydrogeologiczne.
1.6. Badania geofizyczne.
1.7. Zakończenie wiercenia, w tym m.in.: demontaż urządzeń, rekultywacja terenu, utylizacja powstałych w trakcie wiercenia
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127360/01 z dnia 2022-04-20
2022-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
i testów odpadów.
1.8. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.Miejsce składania ofert: Gmina Fredropol - https://miniportal.uzp.gov.pl/
Data składania ofert:
2022-05-05 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-05-05 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2022-04-20 13:24:00
PublikującyAdmin 2022-04-20 13:31:02
Modyfikował(a) Admin 2022-04-20 13:32:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie 2022_BZP 00127360_01 180.88 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Młodowice 204/2, 204/3
Data składania ofert:
2022-03-29 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-03-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2022-02-24 11:50:00
PublikującyAdmin 2022-02-24 11:51:56

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Młodowice 204/2, 204/3
Data składania ofert:
2022-02-18 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-01-14 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2022-01-18 10:52:00
PublikującyAdmin 2022-01-18 10:53:14

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-01-20 09:10:21: Dodano plik Załączniki nr 1 do 5 do SWZ.pdf
2022-01-20 09:10:21: Dodano plik Załączniki nr 1 do 5 do SWZ.doc
Więcej >>>
2022-01-20 09:10:21: Dodano plik Załącznik nr 8 Przedmiar robót.pdf
2022-01-20 09:10:21: Dodano plik załącznik nr 7 dokumentacja techniczna.zip
2022-01-20 09:10:21: Dodano plik załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf
2022-01-20 09:10:21: Dodano plik załącznik nr 6 - wzór umowy.doc
2022-01-20 09:10:21: Dodano plik SWZ KI.271.1.2022.pdf
2022-01-20 09:10:21: Dodano plik 2022-BZP 00024806-01.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont przepustów w km 2+935 oraz w km 3+010 w ciągu drogi gminnej nr 116146R Leszczyny Sopotnik.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Fredropol

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fredropol 15

1.5.2.) Miejscowość: Fredropol

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-734

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 6719818

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@fredropol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.fredropol.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont przepustów w km 2+935 oraz w km 3+010 w ciągu drogi gminnej nr 116146R Leszczyny Sopotnik.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95bd09af-78f4-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024806

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga rejestracji i skorzystania z platformy miniPortal.
MiniPortal jest rozwiązaniem ogólnodostępnym, uniwersalnym i nieodpłatnym, Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mogą elektronicznie składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty wstępne, oferty, oferty dodatkowe oraz oferty ulepszone. MiniPortal oparty jest na efektywnym wykorzystaniu narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług ePUAP. Wykonawcy składający oferty za pośrednictwem ePUAP muszą posiadać konto na ePUAP. System miniPortal to niezależne od Biuletynu Zamówień Publicznych oraz TED narzędzie.
5. Rejestracja i korzystanie z Platformy opisane jest w instrukcji użytkowania systemu dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf .
6. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 2 mb/s;
2) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji:
3) pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów
4) operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
5) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej;
6) w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
7) włączona obsługa JavaScript;
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym
Sebastian Kątek tel. 16 671 98 18 wew 24.
2) w zakresie merytorycznym
Sebastian Kątek tel. 16 671 98 18 wew 24.

8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
11. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
12. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Fredropol;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: daneosobowe@fredropol.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Fredropol;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: daneosobowe@fredropol.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KI.671.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 254280,05 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegające na Remoncie przepustów w km 2+935 oraz w km 3+010 w ciągu drogi gminnej nr 116146R Leszczyny Sopotnik. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części również „przedmiotem umowy”.
A. PRZEPUST 2+935
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
Wykonanie nasypów
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Przepust pod koroną drogi
ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONU MASAMI PCC
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Umocnienie powierzchniowe skarp
Pobocza utwardzone kruszywem
Humusowanie terenu i obsianie trawą
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

B. PRZEPUST 3+010
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
Wykonanie nasypów
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO -
Przepust pod koroną drogi
PODBUDOWY
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Umocnienie powierzchniowe skarp
Pobocza utwardzone kruszywem
Humusowanie terenu i obsianie trawą
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ oraz dokumentacją techniczną załączniku nr 7 do SWZ.

 Adres strony postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b256f2d9-b277-4832-9b6d-61882c5b2537


Adres strony ogłoszenia:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000024806%2F01


Data składania ofert:
2022-02-03 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-02-03 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2022-01-20 09:07:00
PublikującyAdmin 2022-01-20 09:08:10
Modyfikował(a) Admin 2022-01-20 09:10:21
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2022-BZP 00024806-01 198.18 KbPlik pdf
2. SWZ KI.271.1.2022 266.58 KbPlik pdf
3. załącznik nr 6 - wzór umowy 331.00 KbPlik doc
4. załącznik nr 6 - wzór umowy 300.64 KbPlik pdf
5. załącznik nr 7 dokumentacja techniczna 5.16 MBPlik zip
6. Załącznik nr 8 Przedmiar robót 292.84 KbPlik pdf
7. Załączniki nr 1 do 5 do SWZ 69.00 KbPlik doc
8. Załączniki nr 1 do 5 do SWZ 210.92 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Młodowice 204/2, 204/3
Data składania ofert:
2022-01-11 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-01-05 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2021-12-09 13:27:00
PublikującyAdmin 2021-12-09 13:27:51

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Fredropol 2, 3, 4, 7
Data składania ofert:
2022-01-10 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-01-04 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2021-11-30 12:29:00
PublikującyAdmin 2021-11-30 12:29:29

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Nowe Sady - działki nr: 447/12, 447/13, 447/14
Data składania ofert:
2021-12-28 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-12-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2021-12-28 11:10:00
PublikującyAdmin 2021-12-28 11:10:00

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 447/12 - 447/14
Data składania ofert:
2021-12-20 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-12-15 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2021-11-17 12:57:00
PublikującyAdmin 2021-11-17 12:57:24

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol -  – Młodowice 204/2, 204/3
Data składania ofert:
2021-12-07 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-12-02 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2021-11-05 12:50:00
PublikującyAdmin 2021-11-05 12:50:53

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Data składania ofert:
2021-12-06 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-12-01 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2021-10-05 11:17:00
PublikującyAdmin 2021-10-05 11:17:30

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 447/12 - 447/14
Data składania ofert:
2021-11-15 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-11-10 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2021-10-14 11:47:00
PublikującyAdmin 2021-10-14 11:47:31

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol -  Fredropol 2, 3, 4, 7
Data składania ofert:
2021-11-08 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-11-03 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2021-10-05 11:10:00
PublikującyAdmin 2021-10-05 11:10:34

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 04 czerwca 2023r. 04:57:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.