Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Data składania ofert:
2018-08-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-03 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-06-08 10:25:00
PublikującyAdmin 2018-06-08 10:25:43

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2018-07-23 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-18 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-06-22 12:39:00
PublikującyAdmin 2018-06-22 12:38:56

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-07-17 13:45:03: Dodano plik Uzupelnienie zakresu robót..pdf
2018-07-17 13:43:21: Usunięto plik uzupełnienie zakresu robót.doc
Więcej >>>
2018-07-17 13:35:33: Dodano plik Zmiana treści SIWZ.pdf
2018-07-17 13:35:33: Dodano plik uzupełnienie zakresu robót.doc
2018-07-17 13:35:33: Dodano plik uzupełnienie zakresu robót - FREDROPOL_GRZEJNIKI.pdf
2018-07-17 13:35:33: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500167481-N-2018 z dnia 17-07-2018 r..pdf
2018-07-09 12:39:59: Dodano plik załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR (zmieniony).pdf
2018-07-09 12:39:59: Dodano plik załącznik nr 1 - formularz ofertowy(zmieniony).pdf
2018-07-09 12:39:59: Dodano plik SIWZ skwer A. Fredry(poprawiona).pdf
2018-07-09 12:39:59: Dodano plik Ogłoszenie nr 500158823-N-2018 z dnia 09-07-2018 r..pdf
2018-07-09 12:39:59: Dodano plik Ogłoszenie nr 500158763-N-2018 z dnia 09-07-2018 r..pdf
2018-06-27 14:06:06: Dodano plik załącznik nr 5 - przedmiar robót.pdf
2018-06-27 14:06:06: Dodano plik załącznik nr 4 - Fredropol - SST.pdf
2018-06-27 14:06:06: Dodano plik załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR.pdf
2018-06-27 14:06:06: Dodano plik załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf
2018-06-27 14:06:06: Dodano plik załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf
2018-06-27 14:06:06: Dodano plik SIWZ skwer A. Fredry.pdf
2018-06-27 14:06:06: Dodano plik Ogłoszenie nr 579985-N-2018 z dnia 2018-06-27 r.pdf
2018-06-27 14:06:06: Dodano plik załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna.rar
Ogłoszenie nr 579985-N-2018 z dnia 2018-06-27 r.
Gmina Fredropol: „Budowa skweru im. Aleksandra Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz
miejscem obsługi rowerzystów" w ramach projektu Piękno którym chcemy się dzielić - szlakiem
Wojaka Szwejka.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul.
Fredropol 15 , 37734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail
gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa skweru im. Aleksandra Fredry
wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscem obsługi rowerzystów" w ramach projektu Piękno
którym chcemy się dzielić - szlakiem Wojaka Szwejka.
Numer referencyjny: KI.271.8.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi "Budowa skweru im. Aleksandra Fredry wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscem obsługi rowerzystów" w ramach projektu Piękno którym
chcemy się dzielić - szlakiem Wojaka Szwejka. Zagospodarowanie centrum Fredropola - poprzez
zabudowę przestrzeni publicznej obiektami małej architektury, skwerami zieleni z nasadzeniami
krzewów, chodnikami betonowymi, ławkami, pojemnikami na śmieci, miejscami obsługi
rowerzystów wraz ze stojakami rowerowymi, wiatami, sanitariatami wraz z instalacją elektryczną i
wodno - kanalizacyjną. Nieruchomość jest wolna od zabudowy obiektami kubaturowymi. Na
terenie działek znajdują się chodniki i place z betonowej kostki brukowej oraz dwie wiaty
przystankowe. Na terenie znajdują się drzewa iglaste przeznaczone częściowo do wycięcia wg.
zgłoszenia Inwestora. Teren działek jest nieogrodzony. Na zakres prac składa się: - Budowę
budynku obsługi podróżnych mieszczącego wiatę przystankową i sanitariaty, - Budowę wiaty dla
obsługi rowerzystów z punktem postoju i serwisu rowerów, - Budowę utwardzonych placów,
ciągów pieszo-jezdnych i skwerków z zielenią urządzoną, - Budowę obiektów małej architektury.
Na terenie projektuje się nowy układ ciągów pieszych i placów utwardzonych o nawierzchni z
betonu posadzkowego na uwarstwionej podbudowie z kruszywa naturalnego. DANE BILANSOWE
TERENU PRZEZNACZONEGO POD INWESTYCJĘ - Powierzchnia działki nr 222/4 i 222/5 -
0,17 ha - Powierzchnia zabudowy budynku sanitariatów - 102,3 m2 - Powierzchnia terenów
utwardzonych - 320 m2 - Powierzchnia terenów zielonych - 153 m2 PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTÓW KUBATUROWYCH - Powierzchnia zabudowy -102,3 m2 - Powierzchnia użytkowa -
25,74 m2 - Wymiary obiektu w rzucie- 13,80x7,40 m Wysokość obiektu od poziomu terenu - 3,75m
(budynek parterowy) Rozaj robór: - Roboty ziemne - Roboty rozbiórkowe - Budynek - stan surowy
- Budynek - elewacja i dach - Budynek - wykończenie - Budynek - wyposażenie - Wiata - Chodniki
i tereny zielone - Płyta betonowa - Powierzchnia zieleńca - Siedziska - Instalacje sanitarne wodno -
kanalizacyjne - Instalacje wentylacji mechanicznej - Instalacje elektryczne i oświetleniowe
Data składania ofert:
2018-07-20 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-20 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-06-27 14:05:00
PublikującyAdmin 2018-06-27 14:05:00
Modyfikował(a) Admin 2018-07-17 13:45:03
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna 12.79 MBPlik rar
2. Ogłoszenie nr 579985-N-2018 z dnia 2018-06-27 r 78.13 KbPlik pdf
3. SIWZ skwer A. Fredry 207.81 KbPlik pdf
4. załącznik nr 1 - formularz ofertowy 72.44 KbPlik pdf
5. załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 371.46 KbPlik pdf
6. załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR 130.88 KbPlik pdf
7. załącznik nr 4 - Fredropol - SST 76.59 KbPlik pdf
8. załącznik nr 5 - przedmiar robót 8.02 MBPlik pdf
9. Ogłoszenie nr 500158763-N-2018 z dnia 09-07-2018 r. 116.00 KbPlik pdf
10. Ogłoszenie nr 500158823-N-2018 z dnia 09-07-2018 r. 116.00 KbPlik pdf
11. SIWZ skwer A. Fredry(poprawiona) 207.69 KbPlik pdf
12. załącznik nr 1 - formularz ofertowy(zmieniony) 69.50 KbPlik pdf
13. załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR (zmieniony) 126.51 KbPlik pdf
14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500167481-N-2018 z dnia 17-07-2018 r. 104.00 KbPlik pdf
15. uzupełnienie zakresu robót - FREDROPOL_GRZEJNIKI 978.14 KbPlik pdf
16. Zmiana treści SIWZ 267.33 KbPlik pdf
17. Uzupelnienie zakresu robót. 404.70 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 7
Data składania ofert:
2018-07-16 12:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-11 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-06-08 11:02:00
PublikującyAdmin 2018-06-08 11:02:42

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Fredropol 2, 3, 4
Data składania ofert:
2018-07-16 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-11 23:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-06-08 10:55:00
PublikującyAdmin 2018-06-08 10:55:02

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/17
Data składania ofert:
2018-07-16 10:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-11 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-06-08 10:48:00
PublikującyAdmin 2018-06-08 10:48:25

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/1
Data składania ofert:
2018-07-16 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-11 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-06-08 10:40:00
PublikującyAdmin 2018-06-08 10:40:19

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/14, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2018-07-13 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-09 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-06-08 10:30:00
PublikującyAdmin 2018-06-08 10:30:37

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Sólca 47

 
Data składania ofert:
2018-07-12 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-06 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-06-08 10:57:00
PublikującyAdmin 2018-06-08 10:57:32

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/3
Data składania ofert:
2018-07-12 11:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-06 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-06-08 10:51:00
PublikującyAdmin 2018-06-08 10:51:09

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 20 lipca 2018r. 07:09:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.