Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Huwniki 292/22
Data składania ofert:
2018-10-10 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-10-05 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-08-10 13:24:00
PublikującyAdmin 2018-08-10 13:24:13

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-09-19 14:59:18: Dodano plik załącznik nr 4 - STWIORB.zip.004
2018-09-19 14:58:30: Dodano plik załącznik nr 4 - STWIORB.zip.003
Więcej >>>
2018-09-19 14:57:24: Dodano plik załącznik nr 4 - STWIORB.zip.002
2018-09-19 14:55:36: Dodano plik załącznik nr 4 - STWIORB.zip.001
2018-09-19 14:54:22: Usunięto plik załącznik nr 4 - STWIORB.pdf
2018-09-19 14:30:31: Dodano plik załącznik nr 4 - STWIORB.pdf
2018-09-19 14:24:27: Dodano plik załącznik nr 7 - RODO.doc
2018-09-19 14:24:27: Dodano plik załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna.rar
2018-09-19 14:24:27: Dodano plik załącznik nr 5 - przedmiar.rar
2018-09-19 14:24:27: Dodano plik załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR.pdf
2018-09-19 14:24:27: Dodano plik załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
2018-09-19 14:24:27: Dodano plik załącznik nr 1 - formularz ofertowy.odt
2018-09-19 14:24:27: Dodano plik SIWZ - chodnik Kniażyce.pdf
2018-09-19 14:24:27: Dodano plik Ogłoszenie nr 619252-N-2018 z dnia 2018-09-19 r.pdf
Ogłoszenie nr 619252-N-2018 z dnia 2018-09-19 r.
Gmina Fredropol: Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr
314 obr. Kniażyce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol 15 ,
37734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl,
faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w
jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę
chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr 314 obr. Kniażyce
Numer referencyjny: KI.271.16.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi
"Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kniażyce na dz. nr 314 obr.
Kniażyce. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 111601R Kniażyce-do leśniczówki
poprzez budowę chodnika w km 0+016 - 0+536 w m. Kniażyce. Droga położona jest na działce o numerze
ewidencyjnym 314 gmina Fredropol, powiat przemyski, województwo podkarpackie. Działka jest własnością
Gminy Fredropol. Zamierzeniem inwestycyjnym objęty jest odcinek drogi o długości 0,52 km. Projektowana
przebudowa drogi ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. Opis stanu istniejącego Droga
gminna na odcinku objętym zamierzeniem inwestycyjnym usytuowana jest w pasie drogowym, którego
szerokość jest zmienna i wynosi od 12 m do 14 m. W istniejącym pasie drogowym usytuowana jest
nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4,5-4,6 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi, rowami
przydrożnymi, zjazdami oraz przepustami z rur betonowych. Wzdłuż przebudowywanej drogi znajduje się
zabudowa jednorodzinna. W przekroju podłużnym droga posiada płaski przebieg. Opis zamierzeń
projektowych Ogólny zakres robót obejmuje: • wykonanie jednostronnego chodnika o szer. 1,5 m •
poszerzenie jezdni Główne elementy w planie : - chodnik prawostronny przy jezdni długość 520,0 m, - kratki
ściekowe z przykanalikami od K1 do K18 km 0+040, 0+077, 0+115, 0+155, 0+195, 0+235, 0+275, 0+318,
0+368, 0+413, 0+457, 0+497, 0+537, str. prawa. Zakres planowanych robót mieści się w granicach pasa
drogowego w związku z tym inwestycja realizowana będzie w trybie zgłoszenia robót budowlanych na
postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z 2016 poz.
290) Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi • Kategoria drogi droga gminna • Klasa drogi D
(droga dojazdowa) • Szerokość jezdni: 5,0 m • Szerokość chodnika 1,50 m • Kategoria ruchu KR1 •
Dopuszczalny nacisk 80kN/oś Konstrukcje nawierzchni Konstrukcja nawierzchni chodników Przyjęto
następującą konstrukcję nawierzchni: 6 cm – kostka brukowo-betonowa 4 cm – podsypka cementowopiaskowa
10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm – w-wa
odcinająca z kruszywa naturalnego Razem 30 cm Obramowanie jezdni na odcinkach z chodnikiem stanowi
krawężnik betonowy 15x30x100cm posadowiony na ławie z betonu C12/15 z oporem oraz betonowe
obrzeże 8x30x100cm posadowione na ławie betonowej C12/15. Konstrukcja nawierzchni zjazdu przez
chodnik Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 8 cm – kostka brukowo-betonowa 4 cm – podsypka
cementowo-piaskowa 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15
cm – z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 2,5MPa Razem 42 cm
Obramowanie boczne i zewnętrzne (od strony bram) nawierzchni zjazdów stanowi obrzeże betonowe
8x30x100cm ustawione na ławie betonowej C12/15. Od strony jezdni drogi gminnej nawierzchnię zjazdów
należy obramować krawężnikiem betonowym przejazdowym 15x30x100 cm. Obrzeże należy ustawić górną
krawędzią równo z nawierzchnią zjazdu. Krawężnik przejazdowy na styku jezdni drogi gminnej może być
ustawiony ze „światłem” max. 4 cm ponad powierzchnią jezdni. Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach
Konstrukcja istniejącej nawierzchni jezdni została zaprojektowana poprzez poszerzenie istniejącej
nawierzchni bitumicznej do szerokości 5,0 m wg następującego układu warstw konstrukcyjnych: 4 cm - w-wa
ścieralna beton asfaltowy AC11S 4 cm – w-wa wiążąca beton asfaltowy AC11W 20 cm – podbudowa z kr.
łam. stab. mech. 0/31,5 15 cm – kruszywo naturalne stabilizowane cementem o wytrzymałości Rm 2,5MPa
10 cm – warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego Razem 53 cm Trasa i usytuowanie elementów drogi
Trasę projektowanej jezdni należy wytyczyć zgodnie z planem sytuacyjnym. Krawężnik betonowy na
obramowaniu jezdni, należy ustawić ze „światłem” min. 12 cm, max. 16 cm. Na zjazdach niweleta
krawężnika powinna być płynnie obniżona do „światła” max. 4 cm. Zaleca się zastosowanie krawężników
przejazdowych na połączeniu nawierzchni zjazdów i jezdni drogi gminnej. Zewnętrzne obrzeże chodnika
powinno być ustawione górną krawędzią równo z powierzchnią chodnika, tak aby nie tworzyć sztucznej
przeszkody pomiędzy nawierzchnią chodnika a poboczem gruntowym. Nawierzchnia chodnika powinna być
wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru szarego. Kształt kostki należy uzgodnić z
Inwestorem. Kostkę należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej. Dopuszcza się wykonanie podsypki
pod nawierzchnię chodnika z piasku łamanego lub drobnego kruszywa granulowanego o uziarnieniu 2/4 mm.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię chodnika należy wyprofilować zgodnie z pochyleniem poprzecznym
nawierzchni chodnika i przed ułożeniem warstwy wzmacniającej i podsypki zagęścić w sposób określony w
ST D-08.02.02. „Chodniki z kostki brukowej”. Nie dopuszcza się, aby warstwa wzmacniająca była
wykonywana bez uprzedniego wyprofilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego. Chodnik należy ułożyć
zgodnie z zaprojektowaną niweletą krawężnika i z pochyleniem poprzecznym 2%. Zjazdy powinien posiadać
nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm. Rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia drogi
Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi zostało zapewnione poprzez studnie kanalizacyjne z wpustami
ulicznymi z przykanalikami. Przyjęty system odwodnienia uwzględnia zastosowanie przekroju półulicznego,
konfigurację przyległego terenu, występujące warunki gruntowo wodne, wymagania dotyczące ochrony
środowiska. Przejęte wody opadowe i roztopowe z jezdni i chodnika będą wstępnie oczyszczane z piasku i
zawiesiny łatwoopadającej w osadnikach krat ściekowych. Wyprowadzenie wód opadowych poza teren pasa
drogowego będzie realizowane na dotychczasowych zasadach tzn. poprzez istniejące rowy i przepusty.
Wszystkie przekroczenia poprzeczne przykanalikami należy wykonać metodą podwiertu sterowanego.
Rzędne wylotów należy dostosować do poziomu istniejących rowów. Realizacja prac nie wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia (art. 124 ust .6 Ustawy z dnia 18.07.2001r t.j. Dz.U.2015.469 ze
zm. ) z uwagi na fakt, że przebudowywane urządzenia wodne stanowią odwodnienie obiektu (dr 1976R i
2002R), a zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem –
wszystkie przebudowywane elementy odwodnienia drogi (w tym odcinkowa zabudowa istniejących rowów)
są zlokalizowane w istniejącym pasie drogowym a zasięg oddziaływania nie wykracza poza jego granice.
Urządzenia infrastruktury technicznej W miejscu skrzyżowania projektowanej nawierzchni drogi z
istniejącymi liniami podziemnej infrastruktury technicznej, przed wykonaniem robót , należy dokonać
kontrolnych odkrywek przewodów w celu ustalenia dokładnej rzędnej ich posadowienia. Pokrywy studni
kanalizacyjnych oraz zawory na linii wodociągowej i gazowej powinny być dostosowane do poziomu
projektowanej nawierzchni jezdni lub terenu. Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego Wykonawca
robót zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
W projekcie należy uwzględnić wszystkie etapy realizacji inwestycji, kolejność realizacji poszczególnych
etapów i oznakowanie dla każdego etapu. W projekcie należy uwzględnić również wszystkie elementy
istniejącej organizacji ruchu w kontekście oznakowania prowadzonych robót mając na względzie
bezpieczeństwo ruchu drogowego i bezpieczeństwo osób wykonujących prace na drodze oraz czytelność
oznakowania. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być zaopiniowany przez Wójta Gminy
Fredropol oraz zatwierdzony przez Starostę powiatu przemyskiego. Ograniczenia wynikające z
prowadzonych robót wyrażone znakami drogowymi powinny odzwierciedlać faktyczny stan na drodze. W
miarę postępu robót oznakowanie tymczasowe powinno być przestawiane. W przypadku przerw w
prowadzeniu robót oznakowanie tymczasowe powinno odzwierciedlać faktyczny stan zagrożenia na drodze.
Nie należy wprowadzać ograniczeń w nieuzasadnionych przypadkach. Znaki i urządzenia bezpieczeństwa
ruchu zastosowane do oznakowania robót powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie
technicznym przez cały okres trwania robót. Znaki i urządzenia uszkodzone powinny być niezwłocznie
wymienione na nowe. Po zakończeniu robót należy usunąć wszystkie znaki tymczasowe i przywrócić
dotychczasową organizację.
Data składania ofert:
2018-10-04 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-10-04 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-09-19 14:19:00
PublikującyAdmin 2018-09-19 14:19:33
Modyfikował(a) Admin 2018-09-19 14:59:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 619252-N-2018 z dnia 2018-09-19 r 72.29 KbPlik pdf
2. SIWZ - chodnik Kniażyce 249.06 KbPlik pdf
3. załącznik nr 1 - formularz ofertowy 19.35 KbPlik txt
4. załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 50.50 KbPlik doc
5. załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR 123.55 KbPlik pdf
6. załącznik nr 5 - przedmiar 168.09 KbPlik rar
7. załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna 4.78 MBPlik rar
8. załącznik nr 7 - RODO 21.50 KbPlik doc
9. załącznik nr 4 - STWIORB.zip.001 10.00 MBPlik txt
10. załącznik nr 4 - STWIORB.zip.002 10.00 MBPlik txt
11. załącznik nr 4 - STWIORB.zip.003 10.00 MBPlik txt
12. załącznik nr 4 - STWIORB.zip.004 8.48 MBPlik txt

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-09-14 11:09:11: Dodano plik wyjaśnienia treści SIWZ.pdf
2018-09-14 11:09:11: Dodano plik Ogłoszenie nr 500221222-N-2018 z dnia 14-09-2018 r..pdf
Więcej >>>
2018-09-06 14:15:47: Dodano plik ZAŁ 3 - UMOWA WZÓR.pdf
2018-09-06 14:15:47: Dodano plik SIWZ Młodowice świetlca wraz z ZAŁ. 1 i 2 .pdf
2018-09-06 14:15:47: Dodano plik Ogłoszenie nr 613705-N-2018 z dnia 2018-09-06 r. .pdf
2018-09-06 14:15:47: Dodano plik ZAŁ 4A - STWIORB Młodowice.pdf
2018-09-06 14:15:47: Dodano plik ZAŁ 4 - Przedmiar Młodowice.pdf
Ogłoszenie nr 613705-N-2018 z dnia 2018-09-06 r.
Gmina Fredropol: Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości
Młodowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul.
Fredropol 15 , 37734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail
gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy
wiejskiej w miejscowości Młodowice
Numer referencyjny: KI.271.15.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej
w miejscowości Młodowice Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Budynek świetlicy
wiejskiej w Młodowicach, dwukondygnacyjny ze strychem nieużytkowym, ocieplony, powłoki
elewacyjne w złym stanie technicznym. Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca drewniana w złym
stanie technicznym, płyta odbojowa betonowa, ściany o konstrukcji murowanej z pustaka i cegły,
dach dwuspadowy w dwóch częściach budynku o różnej wysokości. Lokalizacja obiektu na działce
nr 142, 141/5 obr. Młodowice. Zakres prac zgodny z: przedmiarem robót stanowiącym integralną
część SIWZ – załącznik nr 4. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
stanowiącą integralną część SIWZ – załącznik nr 4a. Malowanie elewacji oraz naprawa ubytków
Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem Wymiana stolarki okiennej Wymiana stolarki
drzwiowej Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu Roboty rozbiórkowe.
Data składania ofert:
2018-09-21 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-09-21 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-09-06 14:15:00
PublikującyAdmin 2018-09-06 14:15:00
Modyfikował(a) Admin 2018-09-14 11:09:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ZAŁ 4 - Przedmiar Młodowice 75.72 KbPlik pdf
2. ZAŁ 4A - STWIORB Młodowice 555.61 KbPlik pdf
3. Ogłoszenie nr 613705-N-2018 z dnia 2018-09-06 r. 74.15 KbPlik pdf
4. SIWZ Młodowice świetlca wraz z ZAŁ. 1 i 2 316.69 KbPlik pdf
5. ZAŁ 3 - UMOWA WZÓR 121.57 KbPlik pdf
6. Ogłoszenie nr 500221222-N-2018 z dnia 14-09-2018 r. 202.72 KbPlik pdf
7. wyjaśnienia treści SIWZ 682.38 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-09-06 12:03:17: Dodano plik Informacja o treści złożonych ofert.pdf
2018-08-22 12:57:10: Dodano plik załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR.pdf
Więcej >>>
2018-08-22 12:56:50: Usunięto plik załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR.pdf
2018-08-22 12:56:37: Dodano plik załącznik nr 7 - RODO.pdf
2018-08-22 12:55:49: Dodano plik załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna.rar
2018-08-22 12:54:43: Dodano plik załącznik nr 5 - przedmiar robót.pdf
2018-08-22 12:53:48: Dodano plik załącznik nr 4 - STWIORB.rar
2018-08-22 12:52:07: Dodano plik załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR.pdf
2018-08-22 12:51:42: Dodano plik załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
2018-08-22 12:51:18: Dodano plik załącznik nr 1 - formularz ofertowy.odt
2018-08-22 12:50:08: Dodano plik SIWZ skwer A. Fredry.pdf
2018-08-22 12:49:30: Dodano plik Ogłoszenie nr 607309-N-2018 z dnia 2018-08-22 r. .pdf
Ogłoszenie nr 607309-N-2018 z dnia 2018-08-22 r.
Gmina Fredropol: „Budowa skweru im. Aleksandra Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz
miejscem obsługi rowerzystów" w ramach projektu Piękno którym chcemy się dzielić - szlakiem
Wojaka Szwejka.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul.
Fredropol 15 , 37734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail
gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa skweru im. Aleksandra Fredry
wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscem obsługi rowerzystów" w ramach projektu Piękno
którym chcemy się dzielić - szlakiem Wojaka Szwejka.
Numer referencyjny: KI.271.14.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi "Budowa skweru im. Aleksandra Fredry wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscem obsługi rowerzystów" w ramach projektu Piękno którym
chcemy się dzielić - szlakiem Wojaka Szwejka. Zagospodarowanie centrum Fredropola - poprzez
zabudowę przestrzeni publicznej obiektami małej architektury, skwerami zieleni z nasadzeniami
krzewów, chodnikami betonowymi, ławkami, pojemnikami na śmieci, miejscami obsługi
rowerzystów wraz ze stojakami rowerowymi, wiatami, sanitariatami wraz z instalacją elektryczną i
wodno - kanalizacyjną. Nieruchomość jest wolna od zabudowy obiektami kubaturowymi. Na
terenie działek znajdują się chodniki i place z betonowej kostki brukowej oraz dwie wiaty
przystankowe. Na terenie znajdują się drzewa iglaste przeznaczone częściowo do wycięcia wg.
zgłoszenia Inwestora. Teren działek jest nieogrodzony. Na zakres prac składa się: - Budowę
budynku obsługi podróżnych mieszczącego wiatę przystankową i sanitariaty, - Budowę wiaty dla
obsługi rowerzystów z punktem postoju i serwisu rowerów, - Budowę utwardzonych placów,
ciągów pieszo-jezdnych i skwerków z zielenią urządzoną, - Budowę obiektów małej architektury.
Na terenie projektuje się nowy układ ciągów pieszych i placów utwardzonych o nawierzchni z
betonu posadzkowego na uwarstwionej podbudowie z kruszywa naturalnego. DANE BILANSOWE
TERENU PRZEZNACZONEGO POD INWESTYCJĘ - Powierzchnia działki nr 222/4 i 222/5 -
0,17 ha - Powierzchnia zabudowy budynku sanitariatów - 102,3 m2 - Powierzchnia terenów
utwardzonych - 320 m2 - Powierzchnia terenów zielonych - 153 m2 PARAMETRY
TECHNICZNE OBIEKTÓW KUBATUROWYCH - Powierzchnia zabudowy -102,3 m2 -
Powierzchnia użytkowa - 25,74 m2 - Wymiary obiektu w rzucie- 13,80x7,40 m Wysokość obiektu
od poziomu terenu - 3,75m (budynek parterowy) Rozaj robór: - Roboty ziemne - Roboty
rozbiórkowe - Budynek - stan surowy - Budynek - elewacja i dach - Budynek - wykończenie -
Budynek - wyposażenie - Wiata - Chodniki i tereny zielone - Płyta betonowa - Powierzchnia
zieleńca - Siedziska - Instalacje sanitarne wodno - kanalizacyjne - Instalacje wentylacji
mechanicznej - Instalacje elektryczne i oświetleniowe
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77310000-6
45310000-3
77211400-6
45330000-9
45200000-9
Data składania ofert:
2018-09-06 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-09-06 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-08-22 12:50:00
PublikującyAdmin 2018-08-22 12:50:00
Modyfikował(a) Admin 2018-09-06 12:03:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 607309-N-2018 74.99 KbPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 242.55 KbPlik pdf
3. Załacznik nr 1- formularz ofertowy 19.99 KbPlik txt
4. załacznik nr 2 - oswiadczenie 50.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4 STWIORB 14.85 MBPlik rar
6. Załącznik nr 5 - przedmiar 888.69 KbPlik pdf
7. załacznik nr 6 - dokumentacja techniczna 12.79 MBPlik rar
8. załącznik nr 7 - RODO 86.64 KbPlik pdf
9. Zalacznik nr 3 - umowa 126.90 KbPlik pdf
10. Informacja o treści złożonych ofert.pdf 48.59 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-09-05 09:59:58: Dodano plik inf o treści złożonych ofert.pdf
2018-08-20 15:18:21: Dodano plik UMOWA WZÓR.pdf
Więcej >>>
2018-08-20 15:18:20: Dodano plik STWIORB rybotycze.pdf
2018-08-20 15:18:20: Dodano plik SIWZ rozbudowa szkoły filialnej w Rybotyczach.pdf
2018-08-20 15:18:20: Dodano plik Przedmiar robót.pdf
2018-08-20 15:18:20: Dodano plik Ogłoszenie nr 606322-N-2018 z dnia 2018-08-20 r..pdf
Ogłoszenie nr 606322-N-2018 z dnia 2018-08-20 r.
Gmina Fredropol: Remont budynku Szkoły Filialnej w Rybotyczach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul.
Fredropol 15 , 37734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail
gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl www.bip.fredropol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Szkoły Filialnej w
Rybotyczach
Numer referencyjny: KI.271.13.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi Remont budynku Szkoły Filialnej w Rybotyczach
Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Budynek szkoły filialnej podstawowej w miejscowości
Rybotycze, dwukondygnacyjny ze strychem nieużytkowym, nieocieplony. Stolarka istniejąca
drewniana, płyta odbojowa betonowa, ściany o konstrukcji murowanej z pustaka i cegły, dach
wielospadowy. Lokalizacja obiektu na działce nr 257 obr. Rybotycze. Zakres prac zgodny z:
przedmiarem robót stanowiącym integralną część SIWZ – załącznik nr 4. Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą integralną część SIWZ – załącznik nr 4a.
Docieplenie ścian elewacyjnych budynku Ocieplenie ścian cokołowych Wykonanie płyty
odbojowej Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Naprawa stolarki okiennej i drzwiowej.
Data składania ofert:
2018-09-04 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-09-04 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-08-20 15:17:00
PublikującyAdmin 2018-08-20 15:17:00
Modyfikował(a) Admin 2018-09-05 09:59:58
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 606322-N-2018 z dnia 2018-08-20 r. 73.80 KbPlik pdf
2. Przedmiar robót 97.89 KbPlik pdf
3. SIWZ rozbudowa szkoły filialnej w Rybotyczach 315.57 KbPlik pdf
4. STWIORB rybotycze 909.30 KbPlik pdf
5. UMOWA WZÓR 121.90 KbPlik pdf
6. Informacja o treści złożonych ofert.pdf 51.28 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 7
Data składania ofert:
2018-08-29 12:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:24:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:24:53

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Fredropol 2, 3, 4
Data składania ofert:
2018-08-29 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:16:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:16:52

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/17
Data składania ofert:
2018-08-29 10:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:35:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:35:47

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/1
Data składania ofert:
2018-08-29 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-24 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:32:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:32:49

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/14, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2018-08-28 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-23 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-07-25 11:29:00
PublikującyAdmin 2018-07-25 11:29:37

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 19 września 2018r. 20:13:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.