Urząd Gminy Fredropol
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2018-06-21 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-18 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-05-21 13:43:00
PublikującyAdmin 2018-05-21 13:42:59

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-05-15 13:12:06: Dodano plik załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR.pdf
2018-05-15 13:12:06: Dodano plik załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf
Więcej >>>
2018-05-15 13:12:06: Dodano plik załącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf
2018-05-15 13:12:06: Dodano plik STWIORB_Wiar.pdf
2018-05-15 13:12:06: Dodano plik SIWZ - Bród w Huwnikach.pdf
2018-05-15 13:12:06: Dodano plik Ogłoszenie nr 558405-N-2018 z dnia 2018-05-15 r..pdf
2018-05-15 13:12:06: Dodano plik ofertowy_wiar.pdf
2018-05-15 13:12:06: Dodano plik dokumentacja techniczna.zip
Ogłoszenie nr 558405-N-2018 z dnia 2018-05-15 r.
Gmina Fredropol: Remont brodu na rzece Wiar w ciągu drogi gminnej nr 116133R Huwniki - Kalwaria Pacławska w miejscowości Huwniki w km 0+000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol 15 , 37734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mailgminafredropol@home.pl, faks 166 719 818. Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl ; www.bip.fredropol.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie www.bip.fredropol.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont brodu na rzece Wiar w ciągu drogi gminnej nr 116133R Huwniki - Kalwaria Pacławska w miejscowości Huwniki w km 0+000 Numer referencyjny: KI.271.6.2018 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi Remont brodu na rzece Wiar w ciągu drogi gminnej nr 116133R Huwniki - Kalwaria Pacławska w miejscowości Huwniki w km 0+000 polegający na: 1.1. Wykonanie oznakowania objazdu tymczasowego i placu budowy oraz zamknięcie brodu rzecznego 1.2. Demontaż brodu istniejącego, w tym: a. demontaż nawierzchni z płyt drogowych b. demontaż pozostałości po konstrukcji podłoża brodu c. demontaż nawierzchni najazdów do brodu d. demontaż podłoża pod najazdy brodu 1.3. Wykonanie szczelnej grodzy ziemnej w obrębie zakresu segmentu odtworzenia brodu 1.4. Wykonanie pierwszego segmentu odtworzenia brodu, w tym: a. wykonanie robót ziemnych - usunięcie luźnych warstw wietrzeliny skalnej (żwiru) do poziomu zwartego podłoża skalnego b. wykonanie kotew stabilizacji kotwiącego wykonywany segment odtworzenia brodu c. wykonanie warstwy chudego betonu pod płytę fundamentową, mocowanego do podłoża kotwami j.w. d. wykonanie żelbetowej, monolitycznej płyty dennej, konstrukcji dwudzielnej, zamocowanej kotwami j.w. w podłożu skalnym - płyta denna pod cały 2-otworowy segment odtworzenia brodu e. montaż prefabrykatów konstrukcji dwudzielnej na płycie dennej, kotwionych kotwami j.w. w
podłożu skalnym - kotwy osadzone w "gniazdach" prefabrykatów f. wykonanie spięcia ścian prefabrykatów kotwami poziomymi g. wykonanie dylatacji segmentów przekładką z papy zgrzewalnej gr. 1 cm 1.5. Demontaż grodzy ziemnej pierwszego segmentu, z udrożnieniem rzeki w jego obrębie 1.6. Wykonanie szczelnej grodzy ziemnej w obrębie 2-go, pozostałego segmentu odtworzenia brodu 1.7. Wykonanie drugiego segmentu odtworzenia brodu w technologii j.w. 1.8. Demontaż grodzy ziemnej brodu 1.9. Wykonanie warstwy nadbetonu grubości 20 cm, zespalającej prefabrykaty i wyrównującej nawierzchnię brodu 1.10. Odtworzenie najazdów do brodu, w tym: a. wykonanie podłoża pod nawierzchnię z tłucznia kamiennego b. wykonanie nawierzchni najazdów z płyt drogowych 1.11. Wykonanie remontu uszkodzonych umocnień skarp rzeki na długości po 10,0 m w górę i w dół rzeki Wiar 1.12. Wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu 1.13. Odbiór remontu brodu wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i udostępnienie go użytkownikom.
Data składania ofert:
2018-05-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-30 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-05-15 13:10:00
PublikującyAdmin 2018-05-15 13:11:00
Modyfikował(a) Admin 2018-05-15 13:12:06
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. dokumentacja techniczna 3.45 MBPlik zip
2. ofertowy_wiar 1.11 MBPlik pdf
3. Ogłoszenie nr 558405-N-2018 z dnia 2018-05-15 r. 394.42 KbPlik pdf
4. SIWZ - Bród w Huwnikach 617.66 KbPlik pdf
5. STWIORB_Wiar 2.24 MBPlik pdf
6. załącznik nr 1 - formularz ofertowy 338.92 KbPlik pdf
7. załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 368.70 KbPlik pdf
8. załącznik nr 3 - UMOWA WZÓR 382.96 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Kniażyce 138/2
Data składania ofert:
2018-05-18 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-14 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-04-17 12:26:00
PublikującyAdmin 2018-04-17 12:26:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-05-14 14:06:49: Dodano plik zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
2018-05-14 14:06:49: Dodano plik zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Więcej >>>
2018-04-27 12:15:10: Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami.rar
2018-04-27 12:14:08: Dodano plik Ogłoszenie nr 551638-N-2018 z dnia 2018-04-27 r..pdf
Ogłoszenie nr 551638-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.
Gmina Fredropol: Remont brodu na rzece Wiar w ciągu drogi gminnej nr 116133R Huwniki - Kalwaria Pacławska w miejscowości Huwniki w km 0+000. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol 15 , 37734 Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mailgminafredropol@home.pl, faks 166 719 818. Adres strony internetowej (URL): www.fredropol.pl ; www.bip.fredropol.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak www.bip.fredropol.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont brodu na rzece Wiar w ciągu drogi gminnej nr 116133R Huwniki - Kalwaria Pacławska w miejscowości Huwniki w km 0+000. Numer referencyjny: KI.271.4.2018 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi Remont brodu na rzece Wiar w ciągu drogi gminnej nr 116133R Huwniki - Kalwaria Pacławska w miejscowości Huwniki w km 0+000 polegający na: 1.1. Wykonanie oznakowania objazdu tymczasowego i placu budowy oraz zamknięcie brodu rzecznego 1.2. Demontaż brodu istniejącego, w tym: a. demontaż nawierzchni z płyt drogowych b. demontaż pozostałości po konstrukcji podłoża brodu c. demontaż nawierzchni najazdów do brodu d. demontaż podłoża pod najazdy brodu 1.3. Wykonanie szczelnej grodzy ziemnej w obrębie zakresu segmentu odtworzenia brodu 1.4. Wykonanie pierwszego segmentu odtworzenia brodu, w tym: a. wykonanie robót ziemnych - usunięcie luźnych warstw wietrzeliny skalnej (żwiru) do poziomu zwartego podłoża skalnego b. wykonanie kotew stabilizacji kotwiącego wykonywany segment odtworzenia brodu c. wykonanie warstwy chudego betonu pod płytę fundamentową, mocowanego do podłoża kotwami j.w. d. wykonanie żelbetowej, monolitycznej płyty dennej, konstrukcji dwudzielnej, zamocowanej kotwami j.w. w podłożu skalnym - płyta denna pod cały 2-otworowy segment odtworzenia brodu e. montaż prefabrykatów konstrukcji dwudzielnej na płycie dennej, kotwionych kotwami j.w. w podłożu skalnym - kotwy osadzone w "gniazdach" prefabrykatów f. wykonanie spięcia ścian prefabrykatów kotwami poziomymi g. wykonanie dylatacji segmentów przekładką z papy zgrzewalnej gr. 1 cm 1.5. Demontaż grodzy ziemnej pierwszego segmentu, z udrożnieniem rzeki w jego obrębie 1.6. Wykonanie szczelnej grodzy ziemnej w obrębie 2-go, pozostałego segmentu odtworzenia brodu 1.7. Wykonanie drugiego segmentu odtworzenia brodu w technologii j.w. 1.8. Demontaż grodzy ziemnej brodu 1.9. Wykonanie warstwy nadbetonu grubości 20 cm, zespalającej prefabrykaty i wyrównującej nawierzchnię brodu 1.10. Odtworzenie najazdów do brodu, w tym: a. wykonanie podłoża pod nawierzchnię z tłucznia kamiennego b. wykonanie nawierzchni najazdów z płyt drogowych 1.11. Wykonanie remontu uszkodzonych umocnień skarp rzeki na długości po 10,0 m w górę i w dół rzeki Wiar 1.12. Wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu 1.13. Odbiór remontu brodu wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i udostępnienie go użytkownikom
Data składania ofert:
2018-05-14 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-14 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-04-27 12:12:00
PublikującyAdmin 2018-04-27 12:12:00
Modyfikował(a) Admin 2018-05-14 14:06:49
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 551638-N-2018 z dnia 2018-04-27 r..pdf 474.78 KbPlik pdf
2. SIWZ wraz z załącznikami.rar 8.22 MBPlik rar
3. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 462.42 KbPlik pdf
4. zawiadomienie o wyborze oferty 532.79 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Fredropol 2, 3, 4
Data składania ofert:
2018-05-07 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-02 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-03-29 13:26:00
PublikującyAdmin 2018-03-29 13:26:32

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/17
Data składania ofert:
2018-05-07 10:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-02 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-03-29 13:18:00
PublikującyAdmin 2018-03-29 13:18:00

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Fredropol 256/1
Data składania ofert:
2018-05-07 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-02 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-03-29 13:35:00
PublikującyAdmin 2018-03-29 13:35:55

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Fredropol - Nowe Sady 612/11, 612/14, 612/16 - 612/20, 612/33 - 612/35, 612/37, 612/38
Data składania ofert:
2018-05-02 08:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-26 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-03-29 13:13:00
PublikującyAdmin 2018-03-29 13:13:31

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Sólca 47
Data składania ofert:
2018-04-30 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-25 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-03-29 13:32:00
PublikującyAdmin 2018-03-29 13:32:28

Rejestr zmian
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Fredropol – Nowe Sady 612/3
Data składania ofert:
2018-04-30 11:30:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-25 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Fredropol
WytworzyłBIP Administrator 2018-03-29 13:29:00
PublikującyAdmin 2018-03-29 13:29:44

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Urząd Gminy Fredropol
Urząd Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol , tel. (16) 671 98 17 , e-mail: gminafredropol@home.pl
Wygenerowano: 25 maja 2018r. 14:32:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.